Kategorier
Malmö

Öppna Möllan

Vi boende på Möllevången har en lång tradition av att gemensamt arrangera aktiviteter i vår stadsdel. Länge var Möllevångsfestivalen med Möllevångskarnevalen årets höjdpunkt. Under fler år arrangerades även Öppna gårdsdagen där grannar bjöd in till sina gårdar. Vi i Allt åt alla Malmö vill bygga vidare på den här traditionen och bjuder därför härmed in till en gårdsdag 5e september! Vill du och dina grannar arrangera en loppis, ha ett café eller göra något annat på er gård? Prata ihop er och anmäl er till oss! Ambitionsnivån väljer ni helt själva, allt från att ställa upp ett bord med utrensade böcker till att styra upp en gemensam cykelverkstad är mer än välkommet.

Gårdsdagen kommer vara en del av Stadskampsveckan Malmö 2020 som äger rum 31/8 -6/9. Vi ser en utveckling där politiker och fastighetsägare banar vägen för hyreshöjningar, både genom införande av marknadshyror och genom att sätta smygrenoveringar i system. Vi tror att mötesplatser och en stark gemenskap i området är grundläggande för att kunna kämpa för en annan utveckling, med rimliga hyror och bra underhåll av våra lägenheter.

Det är vi som lever här som är och skapar Möllan, inte politiker och fastighetsägare. Därför bjuder vi in till den här dagen! Vill du anmäla din innergård?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKB5mR3pxazaBhZOfIlgv3cipDjq6YS66UXqMtuNHYE2xJPA/viewform

Kategorier
Malmö

Granne till Granne Malmö

Granne till Granne Malmö är en självorganiserad grupp som startades av Allt åt Alla Malmö i mars 2020 med anledning av den rådande Coronakrisen.
Vi tror att svaret på den rådande krisen måste ha sin grund i lokalsamhället och ett kolletivt omhändertagande i ett solidariskt samhälle.

Vi vill dra vårt strå till stacken för att hjälpa de som på olika sätt är självisolerade. Oavsett om de har konstaterad smitta, tillhör riskgrupperna eller uppvisar förkylningssymptom och på så sätt bidra till att skydda riskgrupper och minska smittspridningen.
Vi, tillsammans med alla frivilliga i gruppen, kommer därför att efter förmåga erbjuda hjälp med att t.ex. få hem förnödenheter, gå ut med hunden och annat som de drabbade inte kan göra själva.

Vi är måna om att detta ska ske på ett säkert sätt och därför sker det i samråd med sjukvårdspersonal och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer noga. I vår Facebook-grupp har vi sedan gruppens start samlat över 1600 frivilliga. Hjälpförfrågningarna administreras av en samordningsgrupp ur Allt Åt Alla.

Personer som behöver hjälp med inköp eller liknande kan nå oss genom vårt journummer 073-755 95 90 eller via PM till Allt Åt All på Facebook. Information om detta sprider vi på platser där framförallt riskgruppen rör sig men även allmänna platser som mataffärer etc. De som vill hjälpa till kan gå med i gruppen Granne till Granne Malmö på Facebook.

Förutom den konkreta hjälpen mellan indiviuella Malmöbor vill vi också stötta lokalsamhället, t.ex. sjukvården där det uppstår brister. Ett exempel är att vi samlat in över 6000 Over Head-papper som sjukvårdpersonal behövde för att göra stänksskydd/visir för provtagning av.

Tillsammans tar vi oss igenom det här

 

Kategorier
Malmö

Det gemensamma – Fröet till en annan framtid?

Imorgon (söndagen 12/1) är vi med i Filosofiska rummet på P1 och diskuterar det gemensamma. Den här texten skriver vi för att utveckla några av de teman som kommer komma upp i programmet och hur vi som Allt åt alla arbetar utifrån det gemensammas politik. Det gemensamma är allt som finns bortom det privata och offentliga och handlar om ett annorlunda sätt att styra och förvalta samhällets resurser.
Det gemensamma har funnits så länge samhället funnits. Det har varit en central beståndsdel i alla samhällen, i all tid. Det gemensamma har alltid fungerat som ett kitt som håller ihop samhället, och har under ytan löst de problem som samhällets generella logik inte kunnat. Historiskt har arbetet med att producera det gemensamma ofta skett på bekostnad av kvinnor som genomfört osynligt och obetalt arbete. Det gemensamma har dock förändrats över tid, och har i olika delar av mänsklighetens historia haft olika funktioner. Innan kapitalismen och industrialiseringen så var det gemensamma en viktig beståndsdel i hur bondeklassen reproducerade sig själv. Man hade kollektivt ägda och förvaltade marker (allmänningar) där alla djur fick beta, skogar som ingen ägde, och många av de verktyg som användes ägdes inte sällan kollektivt av byns invånare.
Under industrialiseringens och kapitalismens intåg så avskaffades många av de gemenskaper som tidigare hade funnits. Allmänningarna och skogarna inhägnades (privatiserades), och ansvar över stora delar av det som tidigare skötts kollektivt lades istället över på det offentliga i form av den moderna nationalstaten. Men det gemensamma fanns kvar, fast i mindre skala och på andra sätt, och framförallt började nya gemensamma nyttor skapas underifrån såsom folkbibliotek. I en svensk kontext så kan vi förstå folkets hus och park-rörelsen och kooperativ-rörelsen utifrån det gemensamma.
Idag så är det gemensamma fortfarande viktigt, fast återigen på ett annat sätt än förr. Det gemensamma har i högre utsträckning än innan blivit själva motorn i modern kapitalistisk produktion. När man under industrikapitalismen producerade värde genom att omvandla råvaror till komplexa varor såsom bilar, så ser vi nu att allt större delar av världens globala kapital skapar sitt värde genom att privatisera det gemensamma. Vi kan se detta i hur det sätts patent på uråldrig odlingskunskap kring fröer men även annan typ av kunskapsproduktion eller det som benämns som immateriell produktion¹.
För att förstå varför det gemensamma är intressant politiskt så måste vi dock gå bortom förståelsen av det gemensamma som en del i att reproducera kapitalismen, vi måste istället också förstå de sätt som det gemensamma även utmanar och går bortom själva kapitalismen. Då det gemensammas främsta drivkraft är ömsesidighet och kollektivitet så följer det en annan logik än det privata vars drivkraft är att exploatera och ackumulera värde åt ett fåtal. Att det privata är beroende av men också ständigt inhägnar det gemensamma skapar en dynamisk konfliktsituation där det finns politiska möjligheter att frigöra det gemensamma, genom att låta det expandera och finnas på sina egna villkor.
Idag finns det lokala och globala exempel på hur resurser förvaltas gemensamt. Det mest klassiska exemplet är Wikipedia där vem som helst kan bidra med kunskap och där innehållet administreras demokratiskt utifrån gemensamt uppsatta regler. Ett annat exempel på hur det gemensamma går bortom den privata egendomen är den numera insomnade sidan Piratebay. Genom att piratkopiera och lägga upp immateriella produkter som alla sedan delade genom peer to peer-teknik skapades en global allmänning där immateriell produktion fördelas och förvaltas gemensamt.
Utöver detta finns det en rad exempel på hur vår tids mest intressanta politiska projekt utgår från det gemensamma för att skapa politisk makt men också förvalta och fördela resurser. Vi ser i kurdiska städer i Turkiet ett medvetet politiskt projekt att ta kontroll över lokala parlament för att sedan förflytta makt ut i kvarteren för att omforma hela städer utifrån det gemensamma, och hur man i det autonoma självstyret i nordöstra Syrien (även känt som Rojava) byggt upp nya demokratiska institutioner utifrån det gemensamma i spillrorna av det syriska inbördeskriget. Vi ser i Barcelona hur en allmännings- och rätten till staden-rörelse tog makten över det kommunala parlamentet i syfte att utvidga de boende i Barcelonas makt över sina gemensamma nyttor, och hindra dem från att inhägnas. I Neapel har den lokala sociala center-rörelsen ockuperat tomma hus som lämnats i de ekonomiska krisens svallvågor för att skapa nya sociala institutioner utifrån det gemensamma, och att de även lyckats få igenom ett lokalt lagförslag som garanterar rätten att skapa gemensamma nyttor på platser som lämnats tomma av privata intressen i spekulationssyfte. Även vi i Allt åt alla Malmö arbetar ständigt utifrån det gemensamma. Vi är med och driver det Sociala Centret Solidar på Monbijougatan 13a för att skapa en gemensam plats och resurs på Möllevången, och i de politiska konflikter vi deltar i så har vi alltid perspektivet om att vi måste utvidga det gemensamma snarare än att förlita oss på kortsiktiga och reaktiva lösningar inom ramarna för det privata och offentliga.
Det gemensamma kan vi således konstatera vara något som vi måste försvara mot kapitalismens inhängningar men också något som vi kan skapa tillsammans här och nu. Framtiden för det gemensamma och de möjligheter det bär på är således upp till oss som vill ha en annan typ av organisering av samhället som bryter med exploatering och bygger på riktigt demokrati. För en stad formad efter våra hjärtans begär: Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

¹ Immateriell produktion är ett brett begrepp som åsyftar produktionen av känslor, erfarenheter och kunskaper. Detta har historiskt skett inom det gemensamma i mellanmänskliga möten, eller i det offentliga inom exempelvis skolan och sjukvården. Vi ser mer och mer att det privata inhägnar denna form av produktion genom exempelvis privata vårdbolag och privata skolor; men framförallt så sker denna inhängning genom en privatisering av själva det mellanmänskliga mötet där en stor del av våra interaktioner numera sker på privata sociala medier-plattformar. Andra exempel på inhängning av immateriell produktion är gentrifiering, copyright, och patent.

Vill du veta mer om det gemensamma?
 
Podcasts:
 
Filosofiska rummet: Det gemensamma – Tragedi eller möjlighet?
 
Apans Anatomi: Det gemensamma
 
OBS Sveriges Radio: Mår jorden verkligen bra av att ägas?
 
OBS Sveriges Radio: En demokrati som bygger på gemensamt ägande
 
Texter:
 
David Harvey: Skapandet av de urbana allmänningarna
 
Silvia Federici: Feminism and the politics of the commons
 
Böcker:
 
Ugo Mattei: Gemensam nytta
Michael Hardt & Antonio Negri: Commonwealth
 
Peter Fase: Fyra Framtider
 
Silvia Federici: Caliban and the witch
Kategorier
Malmö Material

Studiecirkel: Städer, regler, och motstånd

Under hösten kommer Allt åt alla Malmö att studera och diskutera staden, och dess möjligheter för motstånd. Den första delen av studiecirkeln är två träffar bestående av Allt åt alla Uppsalas kompendium om kapitalism och stadsomvandling. I denna del kommer vi fördjupa vår förståelse tillsammans för hur kapitalismen omformar våra städer och vilka utmaningar det medför för oss som bor i dem.

Kompendium: https://minfil.com/W852x6i7b7/Kapitalism-och-stadsomvandling_pdf

Datum för de första träffarna:

18 Oktober. Vid detta tillfälle läser vi ur kompendiet:
S. 2 – FRÅN STORSKALIG PLANERING TILL ENTREPRENÖRSKAP av David Harvey

samt

S. 13 – NEW GLOBALISM, NEW URBANISM: GENTRIFICATION AS GLOBAL URBAN STRATEGY av Neil Smith, 2002

8 November. Vid detta tillfälle läser vi ur kompendiet:

S.28 – MULTITUDE AND METROPOLIS av Antonio Negri, 2002

Samt

S.34 – ATT GÖRA GEMENSAMMA RUM av Samira Ariadad & Rasmus Fleischer, 2010

Alla träffar äger rum på Spånnehusvägen 62B klockan 18:00

Del två av studiecirkeln kommer utgå ifrån strategier och motståndsformer i en urban miljö. Vad har andra gjort tidigare? Vad har fungerat? Och vad har vi att lära av CIA? Såväl konkreta strategier för motstånd som inspirerande exempel utlovas. Datum och läsning för studiecirkelns andra del publiceras senare.

 

Kategorier
Allmänt Malmö

Allt åt alla Malmö: Vi lanserar stödmedlemskap

Hej kamrat och sympatisör!

Känner du att samhället är riktigt kasst, men att du inte har tid att engagera dig? Ta det lugnt, vi har storslagna planer men behöver ditt stöd! Nu har du möjligheten att stödja ett kämpande kollektiv i Malmö via din plånbok. Allt åt alla Malmö lanserar nu stödmedlemskap i vår organisation. Våra aktiva medlemmar finansierar idag en rad utgifter med en medlemsavgift: hyran för vår lokal (där vi bl a ordnar läxhjälp, områdesträffar och håller möten), tryckkostnader för flygblad och affischer, med mera. Men vi vill göra ännu mer än vad vi gör i dagsläget!
För 250 kronor (eller mer om du så vill!) får du en specialdesignad tygkasse och ett medlemskort. Du kommer även få ett medlemsbrev tre gånger per år där vi berättar vad vi gör för saker för att skapa ett klasslöst Malmö!

Allt du behöver göra är swisha minst 250 kronor till 1232671303 eller bankgiro 897-9247 (Föreningen solidaritet). Märk inbetalningen med telefonnummer eller e-post.
Tack för dit stöd!

Kategorier
Evenemang Malmö

Om inte jag, vem? Om inte vi, vilka?

Vi minns Firaz, vår Malmökamrat som gav sitt liv i kampen mot fascism och för socialism.
Den 3 augusti 2016 så föll vår kamrat Badeen Al (soldatnamn Firaz Kardo) i striden om Manbic, Norra Syrien. Han föll efter att ha deltagit i den YPG/YPJ-ledda striden om staden i över 50 dagar, bara ett par dagar innan den befriades från ISIS-fascisterna. En befrielse han aldrig fick se med sina egna ögon.

Firaz Kardo på demonstration mot nazisterna i SVP, Limhamns torg 2014.

Firaz var en övertygad socialist, han var också kurd med rötter i södra Kurdistan (Başûr). I Malmö var han utbildad nätverkstekniker, ägde ett litet radhus och hade familj. Han hade alltid varit engagerad för den kurdiska frågan, men då den socialistiska Demokratiska Federationen i Norra Syrien, DFNS (Rojava) bildades så blev det allt svårare för honom att fortsätta leva sitt liv som vanligt, här i Malmö. Han såg den kamp för överlevnad som Rojava förde mot ISIS fascism, men också den samhällsomvandling som den kurdiska frihetsrörelsen parallellt byggt upp. Det var en kamp som engagerade honom väldigt djupt och han såg det som en som angår oss alla. Han återkom ofta till det när vänner och nära ifrågasatte hans beslut att åka. Han brukade säga: Om inte jag, vem? Om inte vi, vilka?

Första anhalten i Rojava, ”akademin”.

En vårdag 2016 lämnade han så sitt Malmö, sitt jobb och sin familj med sikte på Rojava. Han kom aldrig att återvända hem igen. Resan gick via Stockholm där hans kusin Shang skjutsar honom till flyget. Hon är journalist på Sveriges Radio och kommer senare göra en radiodokumentär om denna, hans sista resa. Färden går med direktflyg till Irakiska Kurdistan, ett kort boende i safehouse för att sedan smugglas över gränsen. In i Syrien. Den första anhalten för alla utländska frivilliga i Rojava är den sk. “akademin”. En skola där det utbildas i de mest grundläggande soldatkunskaperna, det lokala språket, kulturen och rörelsens ideologi under en intensiv månads tid. Här, i norra Syrien, på akademin möts Firaz och en av Allt Åt Alla Malmös medlemmar. Båda från Sverige, båda från Malmö och båda nyanlända. En närmst otrolig slump att deras vägar kom att korsas här: – Att ha någon att prata Svenska med var väldigt oväntat men skönt. Firaz berättade att hans mål var att ta sig till en stridande grupp, “tabûr” som det heter på Kurdiska, men att de ansvariga på akademin ville skicka honom till Ronahî TV istället. Han hade IT-kunskap som tydligen behövdes där. Han gick, efter lite tjat, med på att testa TV-jobbet i en månad eller så, för att besluta sig mer långsiktigt efter det.

Firaz med flera utländska frivilliga ur sin tabûr ”Amed”, Manbic 2016.

Att Firaz till sist kom att lämna medieavdelningen för att istället söka sig till en stridande enhet kom knappast som en överraskning för någon som pratat med honom. Det var hans innerliga dröm att få bidra i den kampen. Ute på tabûr gjorde han sig känd för att alltid stå upp för den svage. Ofta nära till kritiken men aldrig på ett elakt sätt; alltid uppbyggande, aldrig nedbrytande. Det är maj 2016. Mycket hade hänt sedan det desperata slaget om Kobane. YPG/YPJ var inte på defensiven längre, från Tigris till Eufrats hade Rojava öppnat upp utrymmet för kvinnors frihet och radikal demokrati, men på andra sidan Eufrats klamrade sig ISIS kvar. Styrkta av det relativt svaga motstånd som fascisterna erbjudit efter Kobane var segervissheten hög när operationen för att rensa området väster om floden startade. Det skulle snabbt visa sig att den här striden var något helt annat.

Befrielsen, Manbic 2016.

Den första större staden på andra sidan floden var Manbic och striden om den kom att utveckla sig till en av de blodigaste kamperna sedan 2014. Från att i tidigare operationer mest ha slagits mot ett fåtal av fascisternas eftertrupper, med minor och prickskyttar som största hot, så mötte man nu en fiende som bestämt sig för att stanna. Firaz själv deltog med sin tabûr, ”Amed”. Hus för hus befriades man staden men till ett ofantligt högt pris. Runt hälften av kamraterna i “Amed” var antingen döda eller skadade när man efter närmare två månaders malande kamp äntligen kunde se ljuset i tunneln. Då, nio dagar innan Manbics befrielse, togs också han ifrån oss. Hur han dog finns det olika bud om; några säger att han springer tillbaks efter en skadad kamrat och själv blir träffad, andra att det är en raket som slår ner nära honom, men vad vi faktiskt vet är att han villigt ställde upp trots att han inte hade behövt det. Han ställde sig framför fascisterna till försvar för socialismen, med vidöppna ögon kring de enorma risker det innebar. Imorgon är 1 maj. Imorgon minns vi de som gick före oss, vi minns våra kamrater och allt som offrats för att vi ska få en framtid som är värd att tro på. Låt oss fira deras minne genom våra vardagskamper, och att i dem bära med oss vår kamrat Firaz Kardos maning: Om inte jag, vem? Om inte vi, vilka?

Banderoll för att lyfta vår fallna kamrats minne imorgon. Kom med oss du med!
12.00 Förhäng i Jesusparken
15.00 Samling för demonstration på Möllevångstorget under parollen: ”Riv staten – försvara strejkrätten”
Kategorier
Allmänt Göteborg Malmö Media Stockholm

Vad hände på 8:e mars?

Nedan följer rapporter från Allt åt allas aktiviteter i Göteborg, Malmö och Stockholm på den 8:e mars 2018.

 

Göteborg

Allt åt Alla Göteborg deltog i den 8e mars demonstration med andra socialistiska organisationer under parollen “Tillsammans är vi starka”. Vi valde att lyfta BB ockupationen i Sollefteå med vår banderoll och stötta kampen för en trygg förlossningsvård

Kvällen den 9e mars gick Allt åt Alla Göteborgs kvinnor och transpersoner i Ta Natten Tillbaka demonstration för att ta tillbaka stadens gator och kräva trygghet från patriarkatet, transfobi och heterosexism.

Malmö

Allt åt alla Malmö var med och arrangerade feminism underifrån. Demonstrationen drog mellan 500 och 700 deltagare.  Allt åt alla hade ett block tillsammans med den kurdiska ungdomsorganisationen med parollen ”Från Afrin till Malmö – Kvinnokampen är global”.

På kvällen den 10:e mars deltog medlemmar i den årliga ta natten tillbaka demonstrationen.

 

Stockholm

Kvinnofront och Allt åt alla Sthlm gick i strejkblocket i den stora demonstrationen i Sthlm som avgick från Norra Bantorget. Blocket var i solidaritet med SAC:s kvinnostrejk, som i sin tur var i solidaritet med den fackliga kampen i Sydafrika. Senare under kvällen var kvinnofront med i Ta Natten Tillbaka-tåget som i år arrades av Revolutionär Pride Sthlm

Kategorier
Evenemang Malmö

Studiecirkel med ”Det nya paradigmet”

NCDK (Kurdiska demokratiska samhällscentret), Rojavakommittéerna och Allt Åt Alla bjuder in till studiecirkel i den kurdiska frihetsrörelsens politiska tankesystem!

Intresset för den feministiska revolutionen i Rojava är väldigt stort, men hur ser ideologin som ligger till grund för den ut?

Information kring det har varit svårtillgänglig, vi har därför sammanställt ett lättläst häfte som omfattar hela den ideologi som b.la. den demokratiska federationen i norra Syrien (Rojava) vilar på.

Vi vill nu läsa, diskutera och fundera på dess relevans i en svensk kontext tillsammans med er!

Du behöver inte ha någon tidigare förkunskap, alla är välkomna oavsett om du är med i en politisk grupp eller inte. Häftet är på 44 sidor och vi kommer läsa ca. 10 sidor per vecka, alltså blir det 4 träffar, studiefrågor kommer finnas till varje kapitel men ska främst ses som ett komplement. Egna tankar, kritik och reflektioner ger oftast bäst utbyte!
Filen ligger upplagd som PDF gratis här nedan, vill man hellre ha det på papper så kan vi fixa det till självkostnadspris.

Det kommer delta kamrater ur den kurdiska frihetsrörelsen som varit på plats i Kurdistans olika delar, som också kommer kunna bidra med sina perspektiv och svara på eventuella frågor.

Passa på att lära dig om en av de intressantaste och mest framgångsrika rörelserna för socialism i vår tid!

Första träffen är torsdagen den 15 mars klockan 19:00.

Hela skriften: https://drive.google.com/open?id=1pBwU1_Y2kQcZpJe5CIDMvUADP-zddC94

Plats: Spånehusvägen 62B

Datum: Den 15 mars, 22 mars, 29 mars och 5:e april.

Tid: 19:00-20:30

FB-event: https://www.facebook.com/events/172841526690399/

 

Kategorier
Allmänt Evenemang Göteborg Malmö Stockholm

Fira 8:e mars med Allt åt alla!

8:e mars är den internationella kvinnodagen. Dagen för att minnas den lång kampen för jämlikhet som förts i generationer. Tillsammans minns vi gamla kamper och blickar framåt mot nya!

Nedan följer en rad olika arrangemang som Allt åt alla deltar i eller är med och arrangerar den 8:e mars. Häng med!

Göteborg

Allt åt alla Göteborg kommer delta i det antikapitalistiska blocket som är en del av demonstrationen anordnad av 8:e marskommittén

Event: https://www.facebook.com/events/2427436077481563/
Samling: 17:30
Plats: Gustav Adolfstorg

Den 9:e mars kommer även Allt åt alla Göteborgs icke-män delta i en ta natten tillbaka demonstration.

Event: https://www.facebook.com/events/1525532397542261/
Samling: Klockan 20:00 Plats: Götaplatsen

Malmö
Allt åt alla Malmö är med och arrangerar feminism underifrån.
Samling: 17:30
Plats: Möllevångstorget
Event: https://www.facebook.com/events/220551108512750/

Allt åt alla Malmös icke-män kommer också delta i en ta natten tillbaka demonstration den 10:e mars.
Samling: kl. 21:00 Plats: Möllevångstorget
Event: https://www.facebook.com/events/2018825285055299/

Stockholm

Allt åt alla kvinnofronten och Allt åt alla Sthlm kommer delta i den feministiska strejken. Efter en dag av strejk samlas de på kvällen 17:30 vid Brantingmonumentet på Norra Bantorget kl 17.30 och går sedan tillsammans till Norra Latin där de ansluter till 8:e mars-kommitténs stora demonstration: https://www.facebook.com/events/166502070797073/

Event: https://www.facebook.com/events/411872485900712/

Efter demonstrationen uppmanar de alla icke-män att delta i ta natten tillbaka demonstrationen som börjar 21:00.
Samling: 21:00 Plats: Tjärhovsplan

 

Vi ses på gatan!

/Förbundet allt åt alla

 

Kategorier
Evenemang Malmö

Träffa hyresgästföreningen med Sorgenfri åt alla!

Den 5/3 kl 17 har vi bjudit in en representant från Hyresgästföreningen, som hjälper oss att reda ut frågor om vår boendesituation. Vi ordnar också filmvisning för barnen.

Vilka krav kan vi ställa på våra hyresvärdar?
Får värden höja hyran hur som helst?
Hur kan vi stå emot?
Vad innebär hyresrevision?
kom och ställ frågor, diskutera och lär dig mer!

Sorgenfri åt alla är ett nätverk för personer som bor, arbetar eller lever på Sorgenfri. Vi träffas på måndagar jämna veckor. Alla är välkomna! Vi ordnar alltid kvällsmat och aktiviteter för stora och små. Det är en halvtrappa ner utan hiss.

Plats: Spånehusvägen 62B, SE-214 39 Malmö, Sverige

Datum: 5/3

Tid: 17:00

FB-event: https://www.facebook.com/events/152186375425184/

 

Kategorier
Evenemang Malmö

Amalthea bokcafé och allt åt alla bjuder in till: Renovering eller renovräkning?

Renovering eller renovräkning?

Den 7 mars gästas vi av Dominika Polanska som är docent i sociologi vid Institutet för Bostadsforskning. Hon ska hålla ett föredrag om den forskning som finns kring renoveringar i Sverige och fokusera specifikt på den forskning som tar vara på hyresrättsinnehavares perspektiv. Dominika kommer gå igenom det vi vet från forskningen, det vi ännu inte vet, och presentera den forskning som finns och tar vara på hyresrättsinnehavares perspektiv. Hon kommer också kort berätta om den forskning hon bedriver tillsammans med Åse Richard i Uppsala och Stockholm och fokusera på de härskartekniker som hyresvärdar använder sig av vid renovering samt presentera olika sätt hyresrättsinnehavare gjort motstånd.
Föredraget avslutas med en gemensam diskussion.

Vi kommer även att ha gruppen Möllan åt alla på plats som kort berättar om sitt arbete i Malmö.

Datum:  7/3 

Tid: 19:00-20:30

Plats: Amalthea Bokcafé (Kristianstadsgatan 41c, 21435 Malmö)

FB-event: https://www.facebook.com/events/1603836889663401/

Föredraget arrangeras i samarbete med ABF

Kategorier
Malmö

Allt åt Alla Malmös tal på solidaritetsdemonstration för Afrin

Tal av Allt åt Alla Malmö på solidaritetsdemonstration för Afrin, 27 januari 2018.
Hela världen höll andan när den ostoppbara Islamska staten blev krossad vid Kobane. Hela världen såg med förvåning när YPG och YPJ inte bara stoppade, utan också fördrev den Islamska staten ut ur Rojava.
De mäktiga herrarna i Ankara, Moskva och Washington kunde inte förstå hur detta förföljda, bespottade och nedtryckta folk kunde göra det ingen annan lyckats med. Deras vapen mot IS var inte gas, förföljelse och tortyr. Deras mål var inte renlärighet, lydnad eller etnisk homogenitet. Istället visade PYD att det fanns en annan väg ur det helvete som skapades i Syrien för 6 år sedan. För ur ruinerna och alla fallna kamrater kom ett hopp om ett annat samhälle: Ett tillåtande, öppet, fritt och jämlikt samhälle. Ett samhälle som inte styrdes av diktatorer från vare sig Damaskus, Tehran eller Ankara utan som styrdes av vanliga människor, folk som du och jag! Det här är grunden till det fruktansvärda som händer i Afrin idag: vare sig Assad, Trump, Putin eller Erdogan kan acceptera att det inte är dem som bestämmer. Det finns inget som de är så fruktansvärt rädda för som att vanligt folk får makten. För att stoppa det är de beredda att mörda, lemlästa och bomba.
I mil mätt så är det långt till Afrin, men genom sin frihetsskapande praktik är de våra nära grannar i tanken. Våra egna fysiska möjligheter att hjälpa är små men vi kommer göra allt i vår makt för att inte låta det som nu sker, ske i tystnad: Afrin och Rojava står inte ensamma! Den Svenska regering ska veta att historien kommer se på dem med den djupaste avsky om de väljer att passivt stå och se på det som nu händer. Så till utrikesminister Margot Wallström säger vi nu: det är dags att sluta uttrycka “oro” och vara “bekymrad” över utvecklingen. Det är dags att vara tydlig med vilken sida du, och regeringen står på; Står den svenska staten tillsammans med de folk som bygger ett samhälle med grund i frihet, ekologi, pluralism och feminism? Eller på en djupt konservativ och auktoritär stat sida, vars soldater öppet gör facisthälsningar över de mördades kroppar i Afrin idag? Ifall regeringen tror på sina egna fina ord om rättvisa och jämlikhet så är det dags att vara tydlig i det här och att visa det i handling. Att göra allt som står i deras makt för att stoppa det grymma brott som nu sker i Afrin. Vi kräver därför att:
– Turkiska ambassadören skickas ut ur Sverige.
– All dialog om NATO-medlemskap avbryts.
– YPG och YPJ beväpnas.
Afrin, vi ser vad som händer och vi står med er! Ni har visat oss en annan väg. För en framtid värd att tro på!