Förbundet Allt åt Alla Lund (Virvelvinden) har tagit del av det aktuella planprogrammet för Norra Fäladen 4:1 och del av Kvarteret Bullerbyn. Vi framför i egenskap av intresseförening med säte i Lund, och kontinuerlig verksamhet på det område planerna berör, följande yttrande.

Vi anser att det finns tre grundläggande problem med planprogrammet för Norra Fäladen 4:1, och vi kommer att verka inom och utanför den officiella planeringsprocessen för att se till att dessa problem löses på de sätt som Fäladsborna anser bäst.

1. Byggandet av billiga hyreslägenheter är en oerhört viktig fråga och vi känner alla till historier om hur bostadsmarknaden inte fungerar för majoriteten av befolkningen i vår stad. Planer på nya hyresrätter är därför alltid välkomna, men om man ser på de bostäder som byggts i Lund på den senaste tiden handlar de snarare om att marknadsföra och göra staden ”finare” (till exempel Nya Magasinet, Brandstationen, Södra Vägen), eller om att slumpa bort kommunala resurser till privata aktörer för att locka till sig investeringar (som till Paulsson Fastigheter nu senast). Om det rör sig om att ge bort värdefull kommunal mark till vrakpriser eller om dyra kommunala skrytbyggen tänkta för en exklusiv minoritet av befolkningen kommer vi att starkt att motsätta oss alla former av byggande. Bygg billigt, och anpassa bostäderna för oss vanliga lundabor som mest behöver lägenheter, istället för att bygga ”för småhusägare” som ska ”skapa flyttkedjor”.

2. Planprogrammet talar om en ”förtätning” av Norra Fäladen de kommande åren, som skulle innebära att ytterligare nästan 2000 människor kommer att bo på samma yta som idag. Norra Fäladen är redan ett tätbebyggt område, och även om byggandet av billiga hyresrätter i Lund är oerhört viktigt, anser vi att kommunens planerare bör försöka förtäta mer glesbebyggda delar av Lund först. Till exempel är Annehem, just norr om Norra Fäladen, ett enormt nybyggt, villaområde med rejält tilltagna enfamiljshus och stora trädgårdar till varje bostad. Uppenbarligen har kommunen inte ställt några krav på täthet i sin planering där. Att ha gott om rum där man bor, att ha offentliga lokaler som räcker till för befolkningen och att inte behöva trängas på bussen och i jakt på parkeringsplatser är en klassfråga. Bygg höghus hos de rika först, börja sedan planera för att ”förtäta” miljonprogrammen om det fortfarande behövs mer lägenheter.

3. Precis som Socialdemokraterna på Norr har påpekat är Borgareparken en viktig grönyta för oss på Norra Fäladen. Omvandlingar av kommunal mark som nu används fritt av allmänheten till privata tomter får inte ske hur som helst! Om det ska byggas i parken måste det röra sig om kommunalt ägda hyresrätter som är utformade så att de i allra minsta mån tar upp de allmänna ytorna i parken, och inte kräver staket eller stängsel för att de boende ska kunna leva ett bra liv utan överdriven insyn eller andra störningar. All mark som inte direkt upptas av byggnader eller dess omedelbara omgivning måste bevaras som kommunalt ägd parkmark, så att eventuella framtida fastighetsägare inte kan ta delar av Borgareparken i privat besittning genom att uppföra staket längs en allt för omfattande tomtgräns. Samma sak gäller med gator, trottoarer, cykelvägar, gångstigar, lekplatser och liknande – den ska fortsätta vara kommunägd för att skydda parkens allmänna karaktär!

Medlemsmötet för Virvelvinden (Förbundet Allt åt alla Lund) 31/1 2012,