Under förhandlingarna om regeringsunderlaget i november 2021 kompromissade S/MP-regeringen bort strandskyddet efter krav från Centerpartiet. 1 I ett pressmeddelande från Centerpartiet menar man att regelverk inskränker individens frihet i största allmänhet. 2 C tänker sig också att en större exploatering av de strandområden som idag är allas ska ”öka attraktionskraften för våra landsbygder så att fler människor och företag kan lockas till att etablera sig”. 3

Enligt de kommunpolitiker som tillfrågats i den utredning som ligger till grund för förslaget om ett uppluckrat strandskydd kan “ett attraktivt boende vara en förutsättning för att få efterfrågad arbetskraft att bosätta sig i landsbygderna”. I vissa kommuner är det bostadsbrist, medan det i andra finns bostäder, men inte den typen av boende som folk vill flytta till. I alla fall inte något som duger för den typ av personer som kommunpolitikerna vill ha dit. Ord som “attraktivt läge”, “matcha efterfrågan” och “kommunens varumärke” används flitigt i utredningen och man konstaterar att riskviljan tycks vara högre för personer som önskar bygga i sjönära lägen. Kanske ser de framför sig hur husköpare fullständigt förtrollas när dimman lägger sig över skogstjärnen och alldeles glömmer bort att ta reda på hur det står till med bussar, skolor, vägunderhåll, bredband eller närsjukhus i byn. 

Eftersom bostadspolitiken bygger på ett system där både husägaren och banken förväntar sig att få igen investerade pengar pressas folk att bekymra sig om sin bostads marknadsvärde. Att bara bygga ett hus för att man behöver någonstans att bo är inte ett alternativ för någon som tar ett huslån. I glesbygd blir husets marknadsvärde ofta lägre än kostnaden för att bygga. Banker är därför mer benägna att bevilja lån för husbyggen vid s.k. “attraktiva lägen”, till exempel vid en strandtomt. 4 Borgarna vill att bostadspolitiken ska styras av marknaden, men det aktiva tillgängliggörandet av varan sjötomter påminner misstänkt mycket om politisk styrning.

De senaste åren har en del kreativa försök gjorts för att locka nya invånare till landet. Flera svenska kommuner har gett bort tomter gratis och i vissa fall till och med gett nyinflyttade gratis mat. 5 Gemensamt för exemplen ovan är villkoret att man ska bygga ett bostadshus på tomten och flytta in permanent. Några sådana krav finns däremot inte för att få undantag från strandskyddsreglerna, det kan alltså lika gärna bli stora sommarstugor eller hotell som byggs. Resultatet blir att platser i naturen som tidigare varit en del av det gemensamma kommer att ägas, kontrolleras och bebyggas av de som har råd, vilket ger sämre tillgång för de lokalbor som inte har råd att köpa tomter.

I mitten av mars 2022 väntas en proposition om ändrade strandskyddsregler som riksdagen sedan ska ta ställning till. Om den godkänns föreslås lagändringen träda i kraft den 1 juli 2022. I det nuvarande förslaget upphävs strandskyddet helt för små sjöar och vattendrag i de områden som pekats ut som landsbygdsområden. Istället sparas en mindre strandremsa som en s.k. zon för fri passage för allmänheten. MP hävdar att de i förhandlingarna 2021 lyckats få igenom krav på ett stärkt strandskydd i områden som redan är hårt exploaterade, exempelvis havskuster och skärgårdar. Där gäller fortfarande strandskyddet och regeringen vill att man ska vara extra restriktiv med undantag från reglerna –  men alla länsstyrelser i hela landet har fortfarande möjlighet att upphäva strandskyddet. 6 Själva syftet med regeländringarna är att det ska bli mindre byråkratiskt krångel när man tar beslut om att sälja ut platser som tidigare tillhört alla. 

När detta skrivs är lagförslaget inte klart än. Lagrådet menar att de med det nuvarande underlaget inte kan hitta någon juridisk lösning för zonerna för fri passage, dvs hur vi mindre bemedlade ska få tillåtelse att passera förbi de nya tjusiga husen. De menar också att förslaget strider mot miljökvalitetsmålet om levande sjöar och vattendrag. 7 Under tiden spricker isen på den mörka lilla tjärnen i skogen och klipporna utmed kusten hinner blir varma i vårsolen. Passa på och njut – nästa sommar har någon med högre kreditvärdighet och riskvilja än du själv kanske köpt upp din bästa metsjö eller badklippa. 


1. Regeringen. Pressmeddelande från Statsrådsberedningen: Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss om ett differentierat strandskydd.Regeringen.se (2021-11-10). 

2. Centerpartiet. Pressmeddelande: Förändrat strandskydd och stärkt äganderätt i skogen. Centerpartiet.se (2021-11-10). 

3. Centerpartiet. Pressmeddelande:Landsbygden stärks av ett förändrat strandskydd. Centerpartiet.se (2020-12-14).

4. SOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd. Sidan 118-123.

5. Burén, Anna. Stort intresse för gratis tomt i Nordmaling. Sveriges Radio. 2012-03-22.

Burén, Anna. Kommuner säljer tomter för en krona – men få vill bygga. Sveriges radio. 2020-11-02.

Svenska Dagbladet. Gratis mat för inflyttare. Svenska Dagbladet 2012-03-21.

6. Stenevi, Märta och Maria Jonsson. Lagrådsremiss: en ökad differentiering av strandskyddet. 2021-11-10.

7. Lagrådet. Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2021-12-16.