Strategin bygger mycket på de förändringar som redan skett inom Allt åt alla de senaste åren men tar också sin utgångspunkt i förändringar i Sverige och i vänstern i stort. Strategin lyfter också ett par nya perspektiv på organisering.Strategin fastslår organiseringen av vårt sociala fack som sökande efter en fjärde väg, bortom traditionell parti-, fack-, och aktivistorganisation. Förbundet Allt åt alla kommer ur en aktivistmiljö vars organisatoriska begränsningar vi börjat ifrågasätta och utmana. Förbundet Allt åt alla har under lång tid varit en relativt nätverksinfluerad organisation med få eller inga gemensamma strukturer eller politiska projekt. Förbundet har snarare fungerat som en kappa över fristående lokalgrupper. Genom att anta en gemensam strategi understryker vi att Förbundet inte är ett nätverk av lokala öar utan vårt gemensamma verktyg på såväl lokal som nationell nivå, för att utöka det gemensamma.

Syftet med strategin är att ge oss en möjlighet att prata om vilken politisk och organisatorisk riktning vi tycker förbundet ska ta samt att möjliggöra ett förtydligande av vad förbundet vill och hur vi tänker oss uppnå det. I linje med strategin tillsatte kongressen förbundsgemensamma redaktioner för tidningen Svärm och Radio åt alla samt en förbundsstyrelse med ett organisatoriskt ansvar.

Nu publicerar vi vår strategi i sin helhet och hoppas det kan leda till många bra diskussioner. Vi önskar er god läsning.

Kamratligen

Allt åt allas förbundsstyrelse

 


 

Allt åt allas strategi

Det gamla samhällets politiska liv håller på att dö och det nya har inte fötts. Det innebär en lång rad olika saker på olika nivåer. För oss i Allt åt alla innebär det att gamla för givet tagna sanningar och hegemoniska positioner inom vänstern utmanas och ifrågasätts. I takt med att en ny generation rörelser ställer radikala krav utanför vänstern kan vår väg framåt inte längre bygga på gamla överenskommelser om hur man ska och bör göra politik.

Nyliberalismens globala projekt har satt den traditionella industrikapitalismen på ända. Istället för att fabriken är utgångspunkten för skapandet av rikedom ser detta nyliberala projekt alla sfärer i livet som möjliga för kommersialisering. All vår kultur, natur och levd tid är medel för rikedom. I Sverige har detta manifesterat sig i några av världens mest genomgripande nyliberala förändringar. Det har tagit sig i uttryck i privat skuldsättning, varufieringen av bostaden, företagisering och kommersialisering av välfärden, inhägnat av internet och information, försämrade arbetsvillkor och exploateringen av vår gemensamma natur och våra resurser.  Det har inte bara tagit många ur fabrikerna och ut i prekarisering och rotlöshet. Det har också förändrat mångas syn på det gemensamma och i takt med ökad ojämlikhet har otrygghet fått fäste.

Den politiska legitimiteten för detta projekt håller nu på att försvinna. Attackerna på arbetsrätten, bostaden som rättighet, det offentliga och det gemensamma har gjorts under nyliberala löften om frihet. Nu befinner sig nyliberalismens hegemoni i ett döende stadium och kvar står vi med försämrade arbetsvillkor, växande skuldberg, en klimatkris och ökad exploatering. Vi menar att vi är i en mellantid där det är möjligt att utmana det gamla och istället vara med och skapa en ny framtid byggd på jämlikhet.

Detta kräver dock nya politiska former. Den traditionella arbetarrörelsens organisationer, på både nationell och internationell nivå, har blivit passé. Idag representerar de främst olika synsätt på hur kapitalismen ska förvaltas. Den traditionella vänstern saknar också resurser och verktyg att svara på den nya sociala verklighet som formats de senaste decennierna. De har sett arbetsplatsen och parlamentet som sina huvudsakliga politiska arenor men vi menar att idag går konfliktlinjerna genom alla samhällets delar – i vardagslivet självt. Inte heller har den aktivistiska politiken med utgångspunkt i små aktivistgrupper lyckats genomföra stora sociala förändringar. Vi behöver hitta en politisk form som bryter dessa begränsningar.

Övergripande strategisk målsättning

Vårt svar på den nya politiska verkligheten är det sociala facket. Om de sociala och politiska konflikterna pågår överallt i samhället behöver vi organisera människor utifrån dessa konflikter som sker i vår vardag. När det traditionella facket ser arbetsplatsen som sin arena ser vårt sociala fack hela samhället och våra liv som vår arena. Vårt sociala fack söker organisering bortom traditionell parti-, fack- eller aktivistorganisation. När vi organiserar Förbundet Allt åt alla som ett socialt fack skapar vi ett gemensamt löfte om solidaritet för att bygga en demokrati där arbetarklassen och inte marknaden bestämmer.

Vårt sociala fack är en demokrati- och rättviserörelse som driver politiska frågor som kan lösa de problem som kapitalismen skapar för människor i vår vardag. Vi vill organisera människor i det sociala facket och skapa förutsättningar för kollektiv handling som förändra våra horisonter för vad som är politiskt möjligt. Genom tillit och förtroende, mängd och massa ska vårt sociala fack utgöra en del av en social rörelse som upplöser exploateringen i samhället och bygger en reell demokrati underifrån.

Hur vår omgivning organiseras är en central arena för konflikter i vår vardag. Därför utgår vårt sociala fack från våra städer, orter och bygder; där vi lever, bor och verkar. Dessa konflikter är i grunden konflikter om ägande och gemenskaper som hänger samman från lokal och regional, till nationell och global nivå. Det innebär att vårt sociala fack inte är ett nätverk av lokala öar. Istället är det vårt gemensamma verktyg på såväl lokal som nationell nivå, för att utöka det gemensamma.

En av de största konflikterna i dagens globala klassamhälle är kampen om det gemensamma. Det gemensamma skiljer sig från såväl den privata egendomens koncentration av makt och rikedom hos några få som det offentliga ägandets icke-deltagande styrning. Kampen om det gemensamma utspelar sig i konflikterna kring våra bostäder ska vara varor eller rättigheter, om information ska vara fritt tillgängligt eller begränsat beroende på inkomst och om industrierna ska kunna utnyttja, utarma och förorena våra gemensamma naturresurser och planet eller inte. Vårt sociala fack verkar för att öppna upp det privatas och det offentligas inhängningar och utöka det gemensamma i vardagen.

Staden är en av de platser där ojämlikhetens organisering syns allra tydligast. Bostadsojämlikheten, segregationen, fattigdom, och attacker på det vi nyttjar och skapar gemensamt är återkommande i de konflikter som sker i våra städer. Därför verkar vårt sociala fack för att staden ska vara en rättighet för alla som bor, lever och verkar i våra städer.

Våra strategiska avstamp

Det sociala facket agerar utifrån följande avstamp:

Det gamla har dött och det nya har ännu inte fötts. Det innebär att vi inte vet hur det som fungerar kommer att se ut. Därför måste vårt sociala fack ha ett undersökande och nyfiket förhållningssätt till politik. Med nyfikenhet menar vi en vilja att justera våra sätt att arbeta i förhållande till förändringar i samhället eller vad vi ser fungerar. Att vara nyfiken är att våga testa nya sätt att prata om eller göra politik. Svaren på frågorna om vad människors drivkrafter är, hur vi kan organisera folk och hur vi ska vinna tillsammans hittar vi när vi är nyfikna tillsammans.

Med utgångspunkt i nyfikenheten ska vi formulera berättelser om oss, om samhället, om möjligheterna till förändring och våra visioner om ett klasslöst samhälle. Vår media är en verkstad för idé- och ideologiproduktion snarare än ett skyltfönster för redan etablerade tankar och åsikter. Vår idé- och ideologiverkstad går hand i hand med våra praktiker och hjälper oss hitta nya språk kring och sätt att göra politik på.

När vi börjat formulera svar på nyfikna frågor så intervenerar vi i konflikter med antagonistiska reformer. Det betyder att vi ställer politiska krav som skjuter på horisonten för vad som anses politiskt möjligt. Det handlar om att identifiera gränserna för politiken och bryta dom. Syftet med antagonistiska reformer är att mobilisera människor och flytta på uppfattningar om vad som är möjligt att uppnå. Våra mål är samhällsomvälvande därför måste vi begära det omöjliga.

Ibland förändras de politiska gränserna som över en natt: det kommer en pandemi, en ekonomisk kollaps eller något idag otänkbart. Då intervenerar vårt sociala fack i konflikterna genom praktiska lösningar på människors omedelbara problem i kombination med antagonistiska reformer. Att organisera oss för att lösa praktiska problem är en fråga om legitimitet och att bygga tillit och erfarenhet av att organisera samhället tillsammans.

Det finns inga genvägar till våra mål. Solidaritet är och kommer alltid vara en fråga om tillit och förtroende och makt kommer alltid vara en fråga om mängd och massa. Vi uppmanar inte folk till självorganisering utan att också ta ansvar för organiseringen men vi eftersträvar inte heller passiv massorganisering. Nyfikna på hur vi kan organisera många människor fokuserar vi i Allt åt alla på massaktivering.

Tillit hänger ihop med vår förmåga att vara lyhörda och sökande i förhållande till de människor i vår omgivning som vi vill göra politik med. Det innebär att vårt sociala fack är öppet, transparent och offentligt och strävar efter att knyta samman och stärka sociala band i vår närmiljö.

För att skapa tillit, mängd och massa ska vi förutom nyfikenhet, antagonistiska reformer och ambitionen att lösa människors omedelbara problem bygga mötesplatser för politisk kreativitet. Våra mötesplatser fungerar som noder av struktur och resurser som stöttar vår kreativitet, vår idé- och ideologiproduktion och våra politiska verksamheter.

 

Förbundet Allt åt allas 13:e kongress, 23-24:e oktober 2021