Under våren har Förbundet Allt åt alla Malmö och Lund arbetat med att informera om projektet Feed the revolution – Organic Agriculture in Rojava. Feed the revolution är ett gräsrotsprojekt initierat av gruppen Rojava Plan och är sanktionerat av Rojavas ekonomiska kommitée. Den här texten syftar till att berätta om och reflektera över vårt solidaritetsarbete. Vi vill beskriva Rojavas sociala och ekologisk principer, reflektera över våra motiv till att stödja projektet samt vad vårt stöd och arbete med kampanjen har resulterat i. Slutligen vill vi uppmana till fortsatt kamp för en framtid värd att tro på.

Rojava har blockerats från alla håll och saknar livsnödvändiga resurser. Området som är känt för och beroende av sitt jordbruk är idag i stort behov av att stärka sin matproduktion. Flera år av konventionell odling har gjort att jordfertiliteten minskat markant. Detta, tillsammans med blockaden som omger Rojava, har gjort att folket hotas av svält. Det är därför nödvändigt att med ekologiska jordbruksmetoder stärka matproduktionen och självstyret i området.

Feed the revolution drivs av Rojava Plan, som på en dryg månad ämnat samla ihop 180,000 €, för att påbörja arbete med organiska gödningsmedel för en hållbar matförsörjning. Genom att samla in biologiskt avfall från städer, byår och gårdar kommer gödningsmedel produceras och sedan distribueras till lokala bönder och kooperativ. De insamlade pengarna kommer gå till att bygga anläggningar och ta fram utbildningsmaterial för genomförandet av detta arbete.

Genom att sprida information om Feed the revolution har vi i Allt åt alla velat stärka den revolutionära kampen i Rojava, men även knuta band till politiskt organiserade grupper och person i Sverige och internationellt. Vi har alltså valt att organisera oss för kampen i Rojava för att visa vårt stöd för det politiska och sociala projekt våra kamrater, systrar och bröder arbetar för i Rojava. Samtidigt har vi  aktivt försökt skapa kontaktytor mellan aktivister där och här, samt mellan aktivister i Skåne. Vi tror att en viktig dimension av en kamp är att hela tiden skapa nya kontaktytor, att inte låta sig isoleras utan istället stärkas genom att delta i många olika samtal.

Ett konkret resultat har varit den insamlingskväll vi arrangerade tillsammans med Iranska kulturhuset – en insamlingkväll där vi samtalade om hur vi kan stärka varandra och ta makten över våra liv. Poängen är inte att vi i Allt åt alla tycker exakt som Rojava plan eller den revolution som pågår i Rojava, varken revolutionen eller Allt åt alla är politiskt helt enhetliga utan befinner sig ständigt i förändring och har en mängd olika viljor och tendenser. Vi tror att vi, genom att delta i detta projekt kan lära oss något och testa nya tankar om hur vi kan organisera oss tillsammans med andra människor i kamp. Kanske kan även andra inblandade i detta arbete dra någon nytta av detta samtal och våra experiment utöver det rent ekonomiska bidrag som vårt arbete innebär. Allianser är alltid komplicerade, men vi tror att vi kan övervinna avstånd i rum och politiska traditioner om vi jobbar odogmatiskt och konkret med solidaritet som ledord och inte skjuter svåra politiska diskussioner på framtiden. Slutligen, att samla människor kring frågor om jämlikhet och feminism likväl som ekologisk samhällsutveckling, ger oss en möjligheter att se framåt och möta kommande strider gemensamt och bygga ett samhälle av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.