Med anledning av protesterna och massblockaderna i Frankfurt 16-19 maj inbjuder Virvelvinden/FAÅA Lund till möte om den resa dit som vi planerar tillsammans med våra tyska kamrater från Avanti.

Mötet kommer hållas 14.00 nu på söndag 15/4, plats: India däck. Varmt välkomna!

Bjud in era vänner till fb-eventet och dyk upp om ni vill ha mer info.

Mer info:

#BLOCKUPY FOR GLOBAL CHANGE!

* Transnationellt uppmaning till aktioner i Frankfurt den 16-19 maj
* Internationell solidaritet i vår gemensamma kamp

Vi uppmanar till massiva protester i Frankfurt i maj mot den Europeiska unionens krisregim. Vi är aktivister som representerar en mångfald av rörelser och kamper från olika europeiska länder och på andra håll, som har växt fram de senaste månaderna och åren för att protestera mot de attacker mot vår frihet, arbeten och försörjning som intensifierats i den globala krisen. Vi har gått samman och delar våra kamper och erfarenheter, och vi har insett att vi i en mängd lokala kamper för samma kamp. Våra rörelser börjar stärka varandra i en utsträckning de aldrig gjort förut: en verkligt gränsöverskridande opposition börjar växa fram.

Direkt efter de globala aktionsdagarna 12M och 15M, där vi kommer att protestera i våra egna städer och regioner, kommer våra transnationella kamper förenas i Frankfurt, den europeiska navet för den globala kapitalismen och ursprungsplatsen för det nöd och elände som marknadsdiktaturen inneburit för miljontals människor.

Vi protesterar mot den utbredda fattigdomen och inskränkningarna av demokratiska rättigheter som genomförs i Eurozonen som en del av en global systemkris. I EUs periferi ser vi de extrema effekterna av den politik som regeringarna i Tyskland och Frankrike är pådrivande i och som utförs av de institutioner som representerar den globala kapitalismen: Europeiska centralbanken, Internationella valutafonden, EU och deras teknokratiska regeringar som de tvingat på oss. Miljoner av oss har drivits ut i fattigdom och misär genom åtstramnings- och strukturanpassningsprogram, inskränkningarna i arbetsrätten och genom nedskärningarna och privatiseringarna av den offentliga sektorn, som utbildning, vård och välfärd. Mänskliga resurser och naturresurser plundras av förment demokratiska institutioner!

Dessa processer är bara de mest uppenbara tecknet på prekariseringen av arbets-och levnadsvillkor i och utanför Europa. Våra sociala uppror, som sprider sig över EUs inre gränser, är ett uttryck för en indignation som agerar utanför varje form av politisk representation. När den representativa demokratin misslyckas, lämnar vi den bakom oss och skapar våra egna demokratiska praktiker genom vardagliga kamp mot exploateringen.

Vi ser den globala migrationen som ett annat tydligt tecken på en vägran av detta transnationella system av exploatering, dess gränsregimer och våldsamma krig. Detta system ödelägger vår jord och vår grundläggande försörjning. Situationen är akut: vi står inför en klimatkatastrof som människan skapat!

Men i och utanför Europa upplever vi också framväxten av politiska rörelser som utmanar den dagliga exploateringen av människor och jorden, de sociala klyftorna, prekariseringen och rasismen som försöker att splittra och sedan försvaga oss. Genom att skapa kopplingar mellan dessa rörelser och göra oss synliga och kraftfulla, försöker vi utöva en verklig demokrati nu.

I Frankfurt har vi möjligheten att göra dessa kopplingar verkliga och att stärka lokala kamper på en transnationell nivå. Vi kommer blockera ett viktigt centrum för den globala kapitalismen, utifrån det vi lärt oss genom att se på Oakland och Occupyrörelsen i USA, som i sin tur lärt sig av revolutionerna i Nordafrika, Mellanöstern och Indignados-rörelsen i Sydeuropa. Låt oss föra samman våra rörelser i solidaritet för att fortsätta kampen! Låt oss inte missa detta tillfälle att sätta dagordningen för att återuppfinna vår gemensamma framtid!

Den 17 maj kommer vi att ockupera parker och viktigaste torg i stadens centrum med våra tält för att skapa utrymmen för diskussion och utbyte. Den 18 maj kommer vi röra oss mot finansdistriktet från olika samlingsplatser: Vår vision är en fullständig blockad av ECB och alla de andra viktiga finansiella institutionerna i Frankfurt för att hindra deras verksamhet. Den 19 maj kommer vi att visa hur många vi är genom en massdemonstration och offentligt deklarera att vi inte kommer tilllåta att våra samhällen förstöras av finansinstitutioner.

Till ett transnationellt rörelse för att upphäva prekarisering och fattigdom!
För internationell solidaritet, frihet och verklig demokrati NU!

# BLOCKUPY Frankfurt!
16 maj – ankomst och aktioner mot ECB:s styrelsemöte
17 maj – Ockupera finansdistrikt, genomföra stormöten, kulturaktiviteter
18 maj – Blockera ECB och de största bankerna
19 maj – Internationell massdemonstration