Kategorier
Allmänt

Politikernas lögner om byggplanerna i Borgareparken avslöjade

Byggplanerna för Borgarparken i Lund går i sommar in i ny fas med ”samråd” kring ett färdigt förslag. Politikerna bakom förtätningsplanerna har från början slängt sig med lögner i hopp om att komma undan kritik – men nu när det finns en konkret plan att jämföra deras löften med kommer de inte längre undan. I lokaltidningen Sydsvenskan såväl som på deras nämnd-möten har Allt åt alla Lund och Rör inte Borgareparken ställt dem till svars för sina brustna löften!

Läs detaljplanen här.

Debatt i Sydsvenskan:


Förtäta glesa villamattor istället
(2013-07-21 Sydsvenska Dagbladet)

Moderata ordförande för byggnadsnämnden i Lund, Christer Wallin, har ett antal gånger yttrat sig kring planerna på att bebygga Borgareparken och Svenshögsskolans gård. På det hela taget framstår hans uttalande ofta som en diger blandning av förvirring, okunskap och spelad oförståelse. Hans senaste påhopp, denna gång mot socialdemokraten Per Almén, slår dock rekord.

Till att börja med ljuger Wallin om planens innehåll. Han påstår att planen ska ta 3 000 kvadratmeter parkmark i anspråk, men att planen tillför drygt 7 000 kvadratmeter till Borgareparken. Det gör den inte. Planen tar mycket riktigt 3 000 kvadratmeter parkmark i anspråk. Men vad gäller de 7 000 kvadratmetrarna föreslår detaljplanen bara att en sådan möjlighet ska utredas i framtiden. Det kommer alltså gå utmärkt att först bebygga skolgården och parken, och i efterhand inse att det inte finns någon mark att tillföra parken.

Mer upprörande är hur Wallin slänger sig med Nimby-begreppet (”Not in my back yard”). Gång på gång de senaste 18 månaderna har vi i Rör inte Borgareparken förklarat att det inte är bostadsbyggande vi motsätter oss, utan dess orättvisa konsekvenser. Vi försöker inte skydda vår bakgård, vi vill värna en park och en skolgård. Vi representerar inte ett smalt egenintresse, utan den kollektiva rätten till stadens gröna allmänningar. Wallins försök att utmåla oss som egoister säger mer om honom själv än om oss.

Ska staden förtätas ska det ske rättvist. Vi som bor i studentkorridorerna, LKF-lägenheterna, bostadsrätterna och radhusen i stadens täta och välplanerade miljonprogram är beredda att bära en del av förtätningsbördan. Men bara när de glesa villamattorna som byggts de senaste årtiondena och skrytbyggena i Professorsstaden har omgestaltas.

Det kommer dock inte att hända med dagens politik. För våra kollektivt nyttjade gröna ytor kommer aldrig att värderas lika högt som kvadratmeterpriset på villamattornas verkliga bakgårdar. Trots det kommer vi att fortsätta att kämpa för Borgareparken, Svenshögsskolans gård och stadens alla allmänna ytor. Och vi kommer att vinna, för till skillnad från Wallin har vi en politik för morgondagens rättvisa stadsutveckling.

Ett annat Lund är möjligt!

Erik Andersson, Förbundet Allt åt Alla och Rör inte Borgareparken

____________________________________________________________

Replik från Christer Wallin (M) (2013-07-21 Sydsvenska Dagbladet)

Erik Andersson företräder tydligen ett antal rörelser som alla har som enda mål att stoppa förtätning kring Fäladstorget. Tyvärr är han förblindad av det faktum att han enbart ser det som ett mål, det vill säga ”inga nya bostadsrätter i min närhet”.

Jag har emellertid respekt för Eriks åsikter och värdesätter dem. Men att vägra minsta förändring är ett misstag, torget behöver vitaliseras för att passa in i moderna och attraktiva stadsmiljöer.

Tydligen har jag varit otydlig eller gett fel budskap kring ytornas matematik, för där har Erik i sin insändare dessvärre en felaktig uppgift (ledsen om den härrör från mig).

I planen som nu är på väg till samråd tas mycket riktigt 3 000 kvadratmeter i anspråk av dagens park, 1 300 kvadratmeter är så kallad ”lågvärdig parkmark” det vill säga gräsremsor och smala buskage längs med dagens bebyggelse, 1 700 kvadratmeter är en inhägnad hundrastgård som föreslås flyttas.

Erik har helt rätt i att de 7 000 kvadratmeter högvärdig parkmark som vi i Alliansen föreslår tillförs Borgareparken är utanför planområdet. Det är nämligen den yta som vi tillför i parkens sydöstra hörn då vi avser att flytta Humleboskolan till en lämpligare plats. Det är ett politiskt beslut som vi avser att fullfölja, så allvaret bakom Alliansens intentioner behöver Erik inte oroa sig för.

Jag utgår från att när just den detaljplanen kommer upp på samråd blir inte protesterna lika stora. Eriks och alla andras synpunkter kommer att beaktas igen i det samråd som planeras efter sommaren.

Till sist måste jag kommentera protest-organisationernas (eller är det Eriks egna?) uttalande om att förtätningar i Lunds stad inte kan bli aktuellt förrän alla villaområden och Professorstaden har omgestaltats.

Det kan ju låta som en vacker politisk ambition, men förtätning kräver tillgänglig mark, och om villaägare, bostadsrättsinnehavare och fastighetsägare inte vill bygga på den mark de äger, då kan vi från byggnadsnämnden inte tvinga fram det.

Christer Wallin
____________________________________________________________

Nyliberal stadsplanering ett problem för hela Lund (Sydsvenska Dagbladet 2013-07-31)

För att vara en topp-politiker har Christer Wallin förvånansvärt få strängar på sin lyra (SDS den 21 juli). Istället för att faktiskt kontra några av de argument som vi i Allt åt alla eller Rör inte Borgareparken för fram, inleder han sin insändare med en ytterligare tillspetsad lögn. Givetvis är inte vårt enda mål att stoppa förtätning kring Borgareparken, som Wallin påstår.

Vi har sedan vi började cirkulera Rör inte Borgareparkens upprop för ett år sedan samlats kring tre punkter: det finns ett akut bostadsbehov i Lund, men byggandet måste belasta hela stadens befolkning på ett rättvist sätt och urbana allmänningar så som Borgareparken (eller Folkparken) får inte offras utan lokalbefolkningens samtycke. För oss är planerna för Borgareparken bara ett, om än ett alldeles extremt, uttryck för en vansinnig, nyliberal syn på stadsutveckling. Vad vi kräver är rättvisa, inte den typ av särbehandling som de finare kvarteren får.

Den nyliberala bostadspolitiken är ett akut problem för hela staden. Den är beredd att offra stadens gröna platser var helst det finns en kortsiktig ekonomisk eller politisk vinst att göra. Denna politik skyr inte att pressa upp hyresnivåerna i stadens kommunala lägenheter genom standardhöjningar och riggade förhandlingar, och den tvekar inte i att pressa samman arbetarklassen i förtätning efter förtätning.

Eftersom minnet för männen vid makten ofta inte är längre än en mandatperiod är det kanske läge för en kort historielektion. Det krävdes husockupationsvågen 2008-2009 för att föra upp bostadsbyggandet på den politiska agendan. Efter ett år av debatt var olydnad, demonstrationer, ockupationer och konfrontationer det som fick igång bostadsbyggandet i Lund till de rekordnivåer som det nu är på väg mot.

Om inte stadens makthavare lyssnar på folket och tar hänsyn till våra gemensamma behov i form av parker, skolgårdar och offentliga miljöer kommer motsättningarna i detta bostadsbyggande att växa och en ny våg bryta fram. Hur denna kommer att se ut får framtiden utvisa. Att den kommer kan jag garantera, eftersom svallet redan hörs för alla som vill lyssna. Frågan är vad flodvågen kommer att lämna efter sig sedan nyliberalismens stadsplaneringsdogmer svepts undan

Erik Andersson, Förbundet Allt åt alla Lund, samt Rör inte Borgareparken.

 

Kategorier
Allmänt

Solidaritet med Taksim-revolten!

Sedan en dryg månad har den reaktionära turkiska nationalistregimen befunnit sig i gungning. Orsakerna är komplexa, men kampen som sprungit upp kring striden om Takism Gezi parken är en viktig orsak. Det ”turkiska ekonomiska miraklet” har inte bara inneburit att miljontals människor har tvingats in i nya ”konkurrenskraftiga” låglönejobb. Finanskapital har också strömmat in i stadsmiljön i form av lyxrenoveringar, massvräkningar och tusentals byggen av kontorskomplex, turisthotell och bostadsrätter tänkta att köpas av en nyrik elit med miljoner i kredit. När fattiga områden – som historiskt ofta präglats av små ekonomiska resurser men vars lokalbefolkning ändå utövat kontroll i sina områden genom ockupationer eller press på hyresvärdar eller övertagande av den offentliga miljön – har raserats för att modernisera städerna för andra, rikare grupper har tusentals motståndshärdar blossat upp. 

Kampen för att bevara Taksim Geziparken i Istanbul från att bebyggas blev en symbol för alla dessa kamper. Stödet för denna kamp i andra kvarter tvingade fram en redan pågående konflikt i det öppna. Inte bara i Taksim utan i tusentals bostadsområden skärptes en kamp som tidigare varit smygande, dold och lågintensiv. En heterogen massa – som drog in grupper som tidigare varit lojala med nationalistpartiet – uppstod och konfronterade statsmakten i händelserna, och visade på möjligheterna för arbetarklassen att enas i konkreta kamper. 

Samtidigt har det Kurdiska väpnade motståndet genomgått en intressant utveckling. PKK har sedan i våras ensidigt lagt ner sina vapen. Istället har en serie sociala oroligheter blossat upp kring de Kurdiska områdena. Med det decennielånga dödläget mellan staten och det väpnade motståndet brutit, och med en höjd nivå av social konflikt finns det igen en möjlighet för ett folkligt social uppror i regionen. 

Den Turkiska staten alltså hotas på flera fronter. Staten pressas av kamper på de många nya arbetsplatserna, krav på rätt till staden i de utsatta stadsdelarna, och krav på rättigheter och självstyre i de Kurdiska områdena. Kan dessa fronter samordnas, generaliseras och stärka varandra kan maktbalansen i Turkiet såväl som hela Främre Orienten förändras. I gatans massrörelser och den hastigt uppkomna, men alltid sårbara, enigheten kring Takism-revolten ser vi ett hopp tändas för en ny utveckling i Palestina-Isreal såväl som i Syrien. Möjligheten som att Den Arabiska Våren kan få en fortsättning med en Taksim-revolt i hela regionen är liten, men ändå det just nu mest realistiska hoppet för arbetarmakt, verklig demokrati och en socialistisk utveckling underifrån i regionen.

För att symboliskt visa vårt stöd till upprorsmakarna, och visa att även här hemma skapar politikernas krypande inför kapitalister i stadsplaneringen motstånd, genomförde Allt åt alla-Lund en mindre solidaritetsaktion med Taksimrevolten. Vi hängde upp en banderoll med rörelsens slagord ”Her yer Taksim, her yer direnis” på en bro vid infarten till Borgarparken – en kamp som just som Taksim Gezi och de tusentals andra områdesbaserade kamperna i Turkiet handlar om att de boendes allmänningar och inflytande offras för att slumpa bort attraktivt mark till privata byggherrar. Precis som i Turkiet hoppas vi att varje sådan smygande kamp är ett frö som kan blomma ut i en fullskalig revolt med det inhumana, kapitalistiska sättet som våra städer byggs på, där arbetarklassens intressen alltid sätts i sista rummet. 

Internationell solidaritet är inte en fråga om välgörenhet eller stöd till förtryckta grupper. Det är ett sätt att hitta gemensamma beröringspunkter mellan olika kamper över statsgränserna. I kampen för våra parker som allmän mark ser vi sådana beröringspunkter. Taksimrevolten har visat på ett lysande exempel på sprängkraften i kampen om staden. Med vår symboliska gest vill vi tacka kamraterna som kämpar och offrat så mycket i den kampen för allt de har lärt oss. Vi hoppas kunna lära oss mer av varandra i framtiden genom att studera varandras kamper och hitta beröringspunkter…

Takism är överallt,
motståndet är överallt!

Allt åt alla Lund

Kategorier
Allmänt

Spelet kring Borgarparken

Under det gångna året är det säkert många som sett att Allt åt Alla Lund har arbetat med den pågående utförsäljningen av Borgareparken och Svenshögsskolan. Vi har skrivit insändare, delat ut flygblad, genomfört aktioner, ordnat med föreläsningar och pratat med journalister.

Den här helgen kommer vi även  prata om Borgareparken på Vår Makt i Malmö.

Och för er som inte kan få nog bjuder vi också på en serie!

 

Kategorier
Evenemang

Röd jul på India Däck 9/12

10.00 Vi slår upp portarna, värmer glöggen och börjar servera gröt
11.00 Sagostund för barn mellan 2-6 år av vår alldeles egen superproffsiga röda sagoberättare
12.30 Föredrag: “Kampen om Borgarparken” – Allt åt alla berättar om läget och vi diskuterar kommunens planer för vår stad och våra möjligheter ingripa i dem lite mer allmänt.
14.00 Föredrag: “30 novembers antifascistiska historia” – Pluribus bokförlag berättar lite utifrån ett kommande bokprojekt om 30 novembers speciella historia i Lund.

Gröt, glögg, pepparkakor, pyssel och julklappsshopping hela dagen

India Däck, Stora Algatan 3, Lund

Välkomna!

Facebook

 

Kategorier
Evenemang

Öppet protestmöte mot bostadsrätterna i Borgareparken (1/9)

Moderaterna, Centern och Folkpartiet i Lund har bestämt sig för att fortsätta med utförsäljningen av Borgareparken och delar av Svenshögsskolans skolgård. Trots starka protester från boende på Norra Fäladen fortsätter nu alltså den borgerliga majoriteten i byggnadsnämnden på den inslagna vägen – att bygga bostadsrätter på skolgården och i hundrastgården.

Därför bjuder vi in alla som vill fortsätta arbetet med att försvara Borgareparken och Svenshögskolans skolgård till ett öppet möte för att diskutera hur vi ska gå vidare.

Tid: Lördag (1/9 kl. 15.00-17.00)
Plats:
Borgareparkens bygglek
Arr:  
Nätverket ”Rör inte Borgareparken” i samarbete med Förbundet Allt åt Alla Lund

Affischen för möten hittas här, sprid gärna.

Håll utkik:
I Facebookgruppen ”Rör inte borgarparken” och på hemsidorna www.norrafaladen.se och www.alltatalla.com

 

 

Kategorier
Evenemang

Protestera utanför Byggnadsnämnden: Inga bostadsrätter i Borgareparken!

Vi samlas utanför byggnadsnämndens lokaler för att visa vårt missnöje med att de ska lägga fram en detaljplan för Borgareparken på Norra Fäladen som innebär att de ska bygga i parken och den angränsande skolgården. Nätverket Rör inte Borgareparken kommer att överlämna sitt upprop som undertecknats av en rad viktiga och lokalt förankrade grupper (se www.norrafaladen.se ). Gör gärna egna skyltar, plakat, eller vad ni vill. Alla som vill protestera mot planerna är välkomna.

Protesterna har fått ner planerna från tre hus i parken till ett, men som vi ser det så måste byggplanerna skrotas helt. Det handlar om visa våra parker respekt och inte sälja ut delar av dom bit för bit, och att vi alla har rätt att vara med och bestämma hur vår framtida stad ska se ut. Om inte ens överväldigande lokal majoritet som protesterar innan ens en detaljplan börjat ritas på kan få högerpolitikerna att lyssna och hejda exploateringen av en park, hur ska vi då kunna ha någon som helst inflytande i stadsutveckling på andra platser som i nya stadsdelen Brunnshög eller inne i centrum?

Vinner vi i Borgareparken så bevisar det att det är värt att kämpa på hundra platser till för en stad som är bra för alla oss som bor här, och inte bara politiker och byggherrar.
När: Torsdag (23/8) kl 15.45
Var: Byggmästaregatan 4, Lund
Ses där!
Kategorier
Material

Virvelvelvindenbladet nr 32 (sommaren 2012) klart

Här är texterna som fanns med i vårt blad #32 som vi har delat ut i sommar. Den hittas även i PDF här.

***

Borgareparken = vår trädgård

I februari 2012 kom det till min kännedom att politikerna äntligen fått ändan ur vagnen och ska börja bygga fler lägenheter i Lund – efter tio år av bostadsbrist.  Ett krav som många av Lunds sociala rörelser, så som studentrörelsen och ockupations-rörelsen krävt.  Men när jag fick veta var några av de nya lägenheterna ska ligga blev jag förvånad. Politikerna i tekniska nämnden (Christer Wallin m.fl.) har nämligen bestämt att man ska bygga i Borgareparken på Norra Fäladen. En park som idag används till musikfester, grillfester, fotboll, boxning och hundrastning med mycket mera. För många av oss som bor i hyresrätterna kring Fäladstorget och saknar egen trädgård är Borgareparken vår trädgård. Inte nog med det så kommer byggnationerna också kräva att man tar bort en bit av en skolgård som ligger i anslutning till parken.

Lund har de senaste åren haft en enorm bostadsbrist. Speciellt för studenter och ungdomar som velat flytta hemifrån  men också för barnfamiljer med vanliga löner. Nu vill politikerna i den borgerliga majoriteten lösa det problemet med “förtätning”. Som ett led i denna förtätning vill man alltså  sälja ut en del av Borgareparken och Svenshögsskolans skolgård för att bygga bostadsrätter.

Förtätningen på Norra Fäladen kommer att betyda att vi blir fler som ska dela på mindre grönyta –  när det blir fler i stadsdelen och parkytan och skolgård bara minskar. När man istället borde vända blicken mot andra delar av Lund där det är desto glesare bebyggt – där det bor rika människor.

Christer Wallin (m), ordf. i tekniska nämden har under hela våren hävdat i tidningarna att ingenting är bestämt ännu. Men det krävs ingen Nobelpristagare för att se vad han har i kikaren med bostadsrätter  och “förtätning” av våra områden.

***

Ärendet Borgareparken – det händer under hösten

Ungefär så här tror nätverket “Rör inte Borgareparken” att ärendet kring Borgareparken kommer att drivas i höst.

1. Upprättadet planförslaget (politiskt ställningstagande). I dagsläget är det byggnadsnämnden som är ålagd att upprätta planförslaget. Nätverket “Rör inte Borgareparken”  tror att den borgerliga majoriteten kommer vilja göra det så tidigt som möjligt under hösten. Nätverket “Rör inte Borgareparken”kommer att protestera redan den 23 augusti, kl 15.45, i samband med Byggnadsnämdens möte.

2. Plansamråd. Efter att planförslaget är antaget kommer det att arrangeras ett samråd. Det tidigare samrådet som hölls under vintern 2011-2012 gällde bara “planprogrammet”och inte planförslaget. Under samrådstiden har sakägare myndigheter, förvaltningar och intresseorganisationer rätt att skriva yttranden.

3. Politiskt ställningstagande. Efter plansamrådet ska byggnadsnämnden ta ytterligare ett politiskt ställningstagande.

4. Utställning. Utställning kommer troligtvis att ske i stadshallen och/eller på Stadsbiblioteket under minst två månader. Den som vill lämna synpunkter på planförslaget ska göra det skriftligen under utställningstiden.

5. Antagande av planen (politiskt ställningstagande). Efter utställning av planen kommer  ett sista politiskt ställningstagande att ske.

6. Prövning/Överklagan. Efter att planen är antagen finns det fortfarande möjlighet att överklaga till Länsrätten och Regeringen. När detaljplanen väl är laga antagen efter prövning och överklagande, kommer den ligga till grund för ett bygglov. Bygglovet går också att överklaga.

Vad kan du göra?
Är du med i en organisation eller förening ska ni gå in på www.norrafaladen.se och skriva under “Rör inte Borgareparkens” upprop. Skriv yttranden. Under samrådet och utställningen kan ni skriva yttrande och samrådsinlagor.  Protestera i samband med Byggnadsnämndens möten och politiska ställningstaganden! Skriv insändare i tidningarna!

***

Motstånd lönar sig!

Den borgerliga majoriteten på Gotland ville bebygga Södra hällarna – men gotlänningarna protesterade och vann!

Under 2008 -2010 ville den borgerliga majoriteten på Gotland bebygga naturområdet Södra Hällarna. Här följer en intervju med Nils, biolog och vänsteraktivist på Gotland, som var med och räddade Södra Hällarna.

1). Berätta om Södra Hällarna i Visby och varför ni ville försvara dom? 
Precis i Visbys utkant, i den mosaik av alvarmark, äldre lövskog, barrskog, klippor och stränder som Södra hällarna utgör finns över 100 rödlistade arter av insekter, kärlväxter, svampar och fåglar. Thomsonkägelbiet som finns vid Södra hällarna finns idag inte kvar någon annanstans i världen än på Gotland.
Södra hällarna är ett mycket viktigt strövområde för människor i Visby och är beläget i direkt anslutning till tätorten. Det storslagna landskapet vid Södra hällarna, med 20 meter höga klippor ned mot havet, tillhör alla Visbybor och ska inte stängas av för att bli bostadsrätter.

2) Vilken typ av saker gjorde ni för att vinna mot den politiska majoritetens planer? 
Vi samlade in de namn som krävdes för att fullmäktige tvingades ta ställning till om en folkomröstning om Södra hällarnas framtid skulle genomföras. Denna fråga väckte en debatt som var viktig för oss även om det inte blev någon folkomröstning. Vi ordnade föreläsningar för allmänhet och politiker om områdets naturvärden. CD-skivor med bilder på olika rödlistader arter skickades till hela kommunfullmäktige. Glad Påskkort med en uppmaning att bevara området skickades till hela fullmäktige. Vi serverade glögg och pepparkakor till allmänheten i Visby centrum och berättade om vår kamp. Vid återkommande naturguidningar under olika årstider visade vi olika arter vid Södra hällarna för allmänheten.

3) Vad blev resultatet av er kamp? 
MP, V och S gick till val på att inte bebygga Södra hällarna. MP, V och S vann valet 2010 och beslutade omgående att uppfylla sitt vallöfte. Sedan dess pågår en process under ledning av Region Gotlands kommunekolog för att kunna inrätta ett kommunalt naturreservat. I maj 2012 har Regionfullmäktige beslutat att avsätta medel som krävs för att genomföra de åtgärder som kommunekologen föreslagit för att kunna inrätta ett naturreservat. Bland annat så ska biltrafik hindras i området och en del vägar ska därför stängas av. Delar av området ska också åter bli betesmark för att gynna de arter som behöver bete och markstörningar för att kunna finnas kvar vid Södra hällarna.

Kategorier
Evenemang

Föredrag: Praktiska tips om hur man räddar grönområden i städer

Lunds kommuns borgerliga allians håller just nu på att planera för exklusiva bostadsrätter i Borgareparken på Norra Fäladen. Lunds mest välanvända stadsdelspark kommer att förstöras om inget görs. Kommunen ser planerna som en del av en större förtätning som ska bygga ett nytt Lund, men framtidens städer måste byggas på rättvisa och gemenskap.

Att pressa samman de fattigaste stadsdelarna ännu mer och ödelägga dess gemensamma ytor och parker får inte bli lösningen på stadens katastrofala bostadssituation. Som en del i arbetet för att rädda Borgareparken bjuder Allt åt Alla in Nils-Erik Norby, biolog från Småland, som deltagit i framgångsrika protester vid flera liknande fall.

Allt åt alla Lund står för en lägesrapport om kampen om parken och efter Nils-Eriks föredrag pratar vi om hur vi kan gå vidare i arbetet med att försvara Borgareparken.

Föredraget äger rum söndagen 17 juni kl 16.00 på ABF-lokalen vid stationen (Bangatan 10)

Vi bjuder på kaffe och te.

Arr: Allt åt Alla Lund, i samarbete med ABF-Lund och facebookgruppen ”Rör inte Borgarparken!”

Kategorier
Allmänt

Insändare i Sydsvenskan 16/5

Stoppa utförsäljningen av parken!

Borgareparken på Norra Fäladen är ett av Lunds mest använda grönområden. Det ligger inklämt mellan det stora studentområdet Delphi, hyresrätterna på Magistratsvägen och Sankt Hans Gränd, de stora bostadsrättsområdena på Skarpskyttevägen och Fredslyckan och ett fint, men tätbebyggt radhusområde från Miljonprograms-epoken. Borgareparken är alltså inte bara en viktig oas i ett en tätbebyggd del av staden – det är också en viktig mötesplats där olika människor som bor på olika vis i norra Lund kan träffas och använda parken tillsammans.

Kommunen håller nu, med de borgerliga partierna i spetsen, på att försöka sälja ut delar av vår park. På några års sikt vill de höja ”tätheten”, alltså antalet invånare per kvadratmeter, på norra Fäladen med runt 10%. Det innebär att mycket måste byggas. En del av dessa planer är bra och kommer att bidra till att göra Lund och Norra Fäladen bättre för alla oss som bor här. Det behövs mer billiga bostäder i Lund för att minska trycket på stadens kaotiska bostadsmarknad, men inte till vilket pris som helst.

En del av byggplanerna är alltså inte bra för alla. Att ”öka tätheten” på platser där folk redan har gott om plats – områden som präglas av stora villor med stora trädgårdar – är en sak. Men att ”öka tätheten” i områden som redan präglas av trångboddhet och där grönytor blir en avlastning för de som bor där på liten yta och med trånga gårdar, är inte bra. Att det dessutom handlar om att slumpa bort kommunens mark till privata aktörer som sedan säljer den vidare som svindyra bostadsrätter nischade mot ett fåtal rika pensionärer – servicelägenheter som enligt byggherren kan komma att kosta så mycket som 2.5-3 miljoner – är inte vägen framåt för Lund eller Norr.

Byggplanerna är än så länge inte långt gånga, högerpolitikerna måste få igenom både detaljplan och bygglov innan något kan hända. Dessutom måste de vinna ett val om två år, vilket säkert kan bli svårt om dessa galenskaper kommer upp på agendan. Det är därför det borde gå att stoppa plundringen och utförsäljningen av Borgareparken. Det kräver att folk går samma och sätter sig på tvären, bygger allianser och jobbar förutsättningslöst för att uppnå detta mål. Men det är möjligt. Om vi kämpar tillsammans kan vi vinna över byggplanerna och kommunen. Men då är det dags att vi sätter igång nu direkt.

Johan Lundgren,
Boende på Norra Fäladen och medlem i Allt åt alla