Förbundet Allt åt Alla Malmö har läst Malmö stads förslag till planstrategi och har följande synpunkter att framföra:

Vi ser att Malmö stad gjort en ansats att i samrådsskedet inte gå ut med ett alltför färdigt samrådsförslag, säkert i syfte att inte låsa detaljer för tidigt utan möjliggöra för synpunkter som fortfarande kan påverka slutresultatet. Tyvärr är planstrategin så allmänt hållen att den inte säger särskilt mycket och är därför svår att ha några synpunkter om.

Främst kan vi dock se att Malmö stad glömmer eller bortser från vilka som bor i Malmö. Staden har genomgått en förändring men 2008 hade inte ens hälften av befolkningen eftergymnasial utbildning. Trotts det tolkar vi det så att planstrategin uteslutande handlar om människor med längre utbildning och att de är dessa man önskar som framtidens Malmöbor. Beskrivningen av visionen om staden väcker tanken om att man planerar en stad för andra än vi som redan bor här: Malmö ska vara lätt att komma till, en attraktiv stad för näringsliv och besökare med mera. Man försöker göra staden attraktivare för andra i stället för att prata utifrån oss befintliga Malmöbors perspektiv.

Ett annat problem med strategin är att man använder ett så generaliserande språkbruk att det är svårt att utläsa vilka bostadsområden, vilka boendeformer och vilka slags socialgrupper man pratar om. Stort utrymme i planstrategin handlar om att Malmö ska växa inåt, utveckla ensidiga och segregerade områden, skapa blandstad. Alla uppräknade projekt, förutom hamnomvandling, ligger dock i östra Malmö, i miljonprogramsområden eller på jordbruks, eller naturmark. Vi vill se att man även tittar på de glest bebyggda västra områdena, Malmös verkliga problemområden. I östra delarna av Malmö ser vi potentiella utvecklingsområden för allmänna ändamål, till exempel stadsparker bebyggas till max medan gles villabebyggelsen får breda ut sig i västra Malmö. Vi vill se förtätningsprojekt, inte bara på Möllevången, Östra Sorgenfri och Lindängen utan även på Västervång, Bellevue och i Hyllieby, särskilt som man föreslår spårväg till Limhamn och flera av dessa områden därmed blir välförsörjda med kollektivtrafik. Vi vill också se hur man tänker få invånarna i västra Malmö att minska sina belastning på klimatet, hur applicerar man idén om den blandade, integrerade staden där.

Vi vill vidare se strategier för att öka antalet mötesplatser som inte är kommersiella i Malmö. Ett arbete för gårdssammanslagningar vore naturligt, liksom krav på gemensamhetslokaler i varje kvarter vid nybyggnad av bostäder. Detta samtidigt som en utveckling av de offentliga rummen. Malmöborna behöver både lokala och centrala samlingsplatser, inne och ute. Att många offentliga lokaler, samlade i stora, avskilda områden, tillåts stå tomma stora delar av dygnet är slöseri med resurser och gör dessa områden ”döda” och otrygga nattetid. Att träffa sina grannar ska vara lätt och gratis!

Slutligen vill vi också påpeka det uppenbara. Med en så löst formulerad strategi är det naturligtvis svårt att utreda vilka konsekvenserna blir, men man borde ändå försökt. Att en och en halv sida av strategin upptas av konsekvenser och att de inte säger något är inte ansvarsfull planering. Vi frågar om detta ens kan kallas ett samrådsförslag eller om det är en tidig dialogfas.

Malmöborna har rätt att se vad en översiktsplan får för konsekvenser. Vad händer till exempel där man drar fram spårväg eller där man förtätar? Vart tar de vägen som inte längre har råd att bo i de allt mer attraktiva lägena? ” I en tätare och mer blandad stad kan alla stadsdelar vara attraktiva att bosätta sig i och ha bostadsmiljöer med hög kvalitet. Detta ger förutsättningar för mindre skillnader i levnadsvillkor och ökad social sammanhållning.” Malmö stad verkar tro att man genom en översiktsplan kan bortse ifrån att vi lever i ett klassamhälle där det alltid kommer att finnas skillnader mellan olika klasser och att dessa skillnader inte minskar utan ökar i dagens samhälle.

Vi tror inte att en översiktsplan kan lösa dessa frågor eller att man kan minska skillnaderna genom att göra hela Malmö attraktivt. Det kommer alltid att finnas de som utnyttjar människors utsatta situation, i det kapitalistiska samhället kommer det alltid att finnas områden som inte är attraktiva. Malmö stad borde inte bortse från det, även om det inte går att bygga bort.

Förbundet Allt åt Alla, Malmö