Kategorier
Evenemang Stockholm

Ljudiska konspirationen—Buller mot nazistmarsch

De letar judiska konspirationer—vi svarar med ljudiska konspirationer. 
De vill skrämma bort folk från gatorna—vi svarar med att fylla dem. 

Julfriden får vänta en aning. Först ska hatets dag hållas. Den 10 december kommer högerextremister från hela Norden att bussas in till Mynttorget i Gamla Stan. Mitt under Nobelfesten ska Svenskarnas parti, Nationaldemokraterna och Förbundet Nationell Ungdom samlas utanför riksdagen för en ”manifestation mot svenskfientligheten”. Med SD invalda i riksdagen har gatunazisterna fått råg i ryggen. Salemmarschen har hållits undangömd i en kranskommun utanför Stockholm i tio år. Nu ska marschen politiseras och läggas mitt i Stockholms centrum. När Europa försatts i en svår ekonomisk kris ser nazisterna sin chans att peka ut syndabockar: muslimer, homosexuella, judar, adoptivbarn och fackföreningsaktiva.

Vi uppmanar därför alla att ansluta sig till ”Vi är 94%”-manifestationen, demonstrationen för de 94 procenten av befolkningen som inte gett sin röst åt rasismen. Nu behöver du använda rösten, höja din stämma! Vi samlas vid kåldolmekungen Karl XIIs staty i Kungsträdgården klockan 12.00 den 10 december.

Efter demonstrationen kommer Den Ljudiska Konspirationen att ta sig mot Strömmen, så nära avspärrningarna som möjligt. Vi kommer genomföra en fredlig olydnadsaktion där alla kan delta och ta egna initiativ. Snacka ihop dig med dina vänner, kom tillsammans. Ni går så nära avspärrningarna ni själva vill och känner er trygga med. Vill man stå på avstånd är det ändå lätt att göra sig hörd över vattnet. Ta med visselpipor, grytlock, bjällror, vuvuzelor, överfallslarm, bandare, ljudklappar—vad som helst som kan överrösta nazisterna. Låt dem stå isolerade mellan riksdagen och Slottet, på Stockholms tristaste torg.

Nu är det ljud igen! Vi vill se nissar mot nassar. Anarkakörer sjunga julsånger. Ungsyndikalistiska vuvuzelaorkestern blåsa för full hals. Se klezmerband och sambaorkestrar dränka marschtrummorna. Agitatorer i frack mot Brutal Attack. Poetry slam, Tranströmerbrigader och höglästa Scummanifest. Allt som bryter tystnaden! Nobelfyrverkeri och Black Boom Block. Dekadent Weimarkabaret och gnisslande folkmusiker. Må ZOG-progg och eurabiadisco ljuda över gator å torg!

Tystnad är aldrig en lösning—låt tusen bjällror dränka nazisternas hatmanifestation!

/ Den ljudiska konspirationen

Kategorier
Material

Kvartersbladet ”Gemensamt!” nr 2/2011

Gemensamt! är namnet på Allt åt Alla Umeås kvartersblad som delas ut kontinuerligt, främst till boende på Ålidhem. I kvartersbladet berättar vi om de praktiker vi sysslar med, informerar om evenemang och studieträffar och diskuterar olika aktuella sakfrågor, för det mesta med lokal prägel.

Nu är Gemensamt! 2/2011 ute med tema kring de bostadsundersökningar som vi försöker bedriva i våra egna kvarter under projektnamnet Hem Jävla Hem. Hemsidan för projektet går att besöka här. Vill du ha bladet i pappersformat kan du hämta det mellan 12.00 – 18.00 på Klossen eller utanför Ålidhem Centrum i samband med datorverkstaden. Ett utdrag ur huvudtextens innehåll:

” Hem jävla Hem (hemjavlahem.se) är en vittnesbok, ett gemensamt under- sökningsprojekt underifrån. Vi tror att det bästa sättet att skapa en optimal boendesituation – med rimliga hyror, fräscha lägenheter och bra närmiljöer – är att vi själva, tillsammans, granskar och diskuterar hur vi, som hyresgäster, ser på vår situation. Vi som startat projektet är själva alla boende i hyresbostäder, till stor del i allmännyttan.”

Gemensamt 2/2011 som PDF går att titta på här: gemensamt_02.
Gemensamt 1/2011 (förra numret) som PDF går att titta på här.

Kategorier
Evenemang

Film på India Däck: Kampen om staden och stadsdelsorganisering

Som en del i Virvelvindens (Förbundet Allt åt alla-Lunds) kontinuerliga arbete med att försöka förstå, belysa och förändra de sätt som vår stad omvandlas till en vacker men död lekplats för finanskapital, anordnar vi de närmaste veckorna en filmserie. Vi kommer att ta upp exempel både på hur städer har förändrats och förändras idag och hur klasskampen har påverkat och påverkats av dess processer. Vårt mål är att ta med intresserade på en resa i tid och rum, och visa på såväl framgångsrika strategier som skrämmande exempel på nederlag, och hur nära det kan vara mellan de båda sakerna. Förhoppningen är att dessa spridda erfarenheter ska hitta resonans i aspekter av våra egna liv, så att vi kan diskutera dem utifrån oss själva och tillsammans pröva nya vägar framåt.

 

28/11, 18.00, Crips and Bloods: Made in America, 2009 

Vi börjar i Los Angeles och ser hur den massiva medborgarrättsrörelsen och den nya svarta arbetarklassens uppror i de amerikanska storstäderna ledde till dramatiska förändringar, men hur det trots en imponerande basorganisering i de fattiga och färgade områdena följdes av en stenhård repression. När kampen som höll samman dessa grupper kvävdes var det inte bara hot utifrån som ostört kunde rita om kartan i städer som LA, nya inre problem för en andra generations kämpar dök upp i de stora framgångarnas svallvågor och skördade tiotusentals offer i interna stridigheter.

 

5/12, 18.00, Creativity and the Capitalist City, 2011 

Nästa film utspelar sig huvudsakligen i Amsterdam, som marknadsförs som en kreativ stad. Tanken om att ett samhälle byggt på arbete har ersatts av ett samhälle byggt på en liten elit av kreativa entreprenörer har slagit rot det senaste årtiondet, på såväl universitet som hos politiker. Men vad döljer ett sådant språk, och vilka blir dess effekter i ett samhälle som alltid måste skapa nya vägar för eliten att leva på flertalets slit utan att det märks eller framstår som anmärkningsvärt?

 

12/12, 18.00, The last Firebrands, 2004 

De italienska autonoma besegrades grundligt under det sena 70-talet, men lämnade mer efter sig än tusentals kamrater i fängelser och nydanande teoribildning. Det sociala centret och basfacket var två institutioner som de autonoma framhävde som motpoler till den byråkratiska och statskramande vänsterns försök att kontrollera all form av arbetarkamp. I Porto Maghera, strax utanför Venedig, har dessa sätt att organisera klasskampen, oberoende från de mäktigas inblandning, satt djupa spår ända in på 2000-talet.

Platsen är India DäckStora Algatan 3. Tiden är 18.00, på måndagar. Den som vill stanna och snacka om filmen och läget i Lund efteråt är såklart välkommen.

Kategorier
Evenemang

Studieträff: Öppen diskussion om ekonomi

I en tid av en ekonomiska kriser som aldrig tycks ta slut så börjar behovet av en annan ekonomisk analys än den marknadsliberala vi vanligen möts av, bli allt mer alarmerande. Därför vill vi träffas under avslappnade former för att diskutera allt som hör ekonomi och finanskris till.

Tanken är att vi tillsammans samlar intressant material, frågor och teser här på eventets vägg på Facebook fram till träffen eller på egen hand för de som inte vill använda facebook. Allt från marxistisk teori till konkreta aktuella artiklar, grafer och påståenden är välkommet! Vi läser det vi hinner, antecknar det vi själva finner är intressant/relevant. Sedan träffas vi den 4 december (första advent!), under otvungna former på Finas konditori (om vi blir många flyttar vi över till Klossen) för att kunskapsutjämna och diskutera över en fika.

På så sätt skapar vi tillsammans förutsättningar för att bättre förstå situationen i vår omvärld, liksom i vår egen närhet – såväl i samtiden som inför en kommande förvärrad situation.

Alla välkomna!

  • Lördagen den 4 december
  • 13:00 – 16:00
  • Finas Konditori, Ålidhems Centrum (om vi blir många flyttar vi över till Klossen)

Facebookevent.

Kategorier
Malmö

Yttrande över planstrategi för Malmö stad—samrådshandling

Förbundet Allt åt Alla Malmö har läst Malmö stads förslag till planstrategi och har följande synpunkter att framföra:

Vi ser att Malmö stad gjort en ansats att i samrådsskedet inte gå ut med ett alltför färdigt samrådsförslag, säkert i syfte att inte låsa detaljer för tidigt utan möjliggöra för synpunkter som fortfarande kan påverka slutresultatet. Tyvärr är planstrategin så allmänt hållen att den inte säger särskilt mycket och är därför svår att ha några synpunkter om.

Främst kan vi dock se att Malmö stad glömmer eller bortser från vilka som bor i Malmö. Staden har genomgått en förändring men 2008 hade inte ens hälften av befolkningen eftergymnasial utbildning. Trotts det tolkar vi det så att planstrategin uteslutande handlar om människor med längre utbildning och att de är dessa man önskar som framtidens Malmöbor. Beskrivningen av visionen om staden väcker tanken om att man planerar en stad för andra än vi som redan bor här: Malmö ska vara lätt att komma till, en attraktiv stad för näringsliv och besökare med mera. Man försöker göra staden attraktivare för andra i stället för att prata utifrån oss befintliga Malmöbors perspektiv.

Ett annat problem med strategin är att man använder ett så generaliserande språkbruk att det är svårt att utläsa vilka bostadsområden, vilka boendeformer och vilka slags socialgrupper man pratar om. Stort utrymme i planstrategin handlar om att Malmö ska växa inåt, utveckla ensidiga och segregerade områden, skapa blandstad. Alla uppräknade projekt, förutom hamnomvandling, ligger dock i östra Malmö, i miljonprogramsområden eller på jordbruks, eller naturmark. Vi vill se att man även tittar på de glest bebyggda västra områdena, Malmös verkliga problemområden. I östra delarna av Malmö ser vi potentiella utvecklingsområden för allmänna ändamål, till exempel stadsparker bebyggas till max medan gles villabebyggelsen får breda ut sig i västra Malmö. Vi vill se förtätningsprojekt, inte bara på Möllevången, Östra Sorgenfri och Lindängen utan även på Västervång, Bellevue och i Hyllieby, särskilt som man föreslår spårväg till Limhamn och flera av dessa områden därmed blir välförsörjda med kollektivtrafik. Vi vill också se hur man tänker få invånarna i västra Malmö att minska sina belastning på klimatet, hur applicerar man idén om den blandade, integrerade staden där.

Vi vill vidare se strategier för att öka antalet mötesplatser som inte är kommersiella i Malmö. Ett arbete för gårdssammanslagningar vore naturligt, liksom krav på gemensamhetslokaler i varje kvarter vid nybyggnad av bostäder. Detta samtidigt som en utveckling av de offentliga rummen. Malmöborna behöver både lokala och centrala samlingsplatser, inne och ute. Att många offentliga lokaler, samlade i stora, avskilda områden, tillåts stå tomma stora delar av dygnet är slöseri med resurser och gör dessa områden ”döda” och otrygga nattetid. Att träffa sina grannar ska vara lätt och gratis!

Slutligen vill vi också påpeka det uppenbara. Med en så löst formulerad strategi är det naturligtvis svårt att utreda vilka konsekvenserna blir, men man borde ändå försökt. Att en och en halv sida av strategin upptas av konsekvenser och att de inte säger något är inte ansvarsfull planering. Vi frågar om detta ens kan kallas ett samrådsförslag eller om det är en tidig dialogfas.

Malmöborna har rätt att se vad en översiktsplan får för konsekvenser. Vad händer till exempel där man drar fram spårväg eller där man förtätar? Vart tar de vägen som inte längre har råd att bo i de allt mer attraktiva lägena? ” I en tätare och mer blandad stad kan alla stadsdelar vara attraktiva att bosätta sig i och ha bostadsmiljöer med hög kvalitet. Detta ger förutsättningar för mindre skillnader i levnadsvillkor och ökad social sammanhållning.” Malmö stad verkar tro att man genom en översiktsplan kan bortse ifrån att vi lever i ett klassamhälle där det alltid kommer att finnas skillnader mellan olika klasser och att dessa skillnader inte minskar utan ökar i dagens samhälle.

Vi tror inte att en översiktsplan kan lösa dessa frågor eller att man kan minska skillnaderna genom att göra hela Malmö attraktivt. Det kommer alltid att finnas de som utnyttjar människors utsatta situation, i det kapitalistiska samhället kommer det alltid att finnas områden som inte är attraktiva. Malmö stad borde inte bortse från det, även om det inte går att bygga bort.

Förbundet Allt åt Alla, Malmö

Kategorier
Evenemang

Allmänning: Datorverkstad!

Har du problem med din dator eller några funderingar på hur du utför specifika uppgifter med den? Kanske upplever du att datorn har börjat gå långsammare eller saknar du t.ex. ett program på datorn för att visa filmer? Vare sig det rör sig om ett litet problem eller om att din dator kanske inte ens startar är du välkommen att komma till oss så hjälper vi till så gott vi kan.

Har du funderingar på om det är något specifikt vi kan hjälpa till med så är det bara fråga i kommentarsfältet här på sidan eller maila umea@alltatalla.se.

Lördagen den 26 november skapar vi våran andra mikroallmänning – en datorverkstad – på Klossen vid Ålidhems Centrum. Mellan 12.00 – 18.00 hänger vi där, hjälps åt att fixa dina datornrelaterade problem, hjälper till om du har några funderingar, dricker kaffe och umgås. Om du kan hjälpa till att fixa enklare problem med datorer är du självklart välkommen att skriva här att du vill hjälpa till, eller helt enkelt bara dyka upp på plats.

En allmänning är något vi skapar gemensamt, för det gemensammas nytta. Kan du eller dina vänner någonting så kan även ni skapa en allmänning, på så sätt får vi ett kretslopp där vi alla tillsammans reducerar våra utgifter.

Vi kommer också att dela ut det andra numret av vårat kvartersblad Gemensamt! som denna gång handlar om de bostadsundersökningar vi arbetar med. Om du vill läsa mer om allmänningar specifikt; kolla in Gemensamt! 1/2011 här.

  • Lördag 26 november
  • 12.00 – 18.00
  • Kulturhuset Klossen (Bredvid Ålidhems Centrum)

Facebookevent.

Kategorier
Evenemang

Infoträff: Intresserad av Allt åt Alla Umeå?

Allt åt Alla Umeå har funnits i drygt ett år och är en del av Förbundet allt åt alla med lokalavdelningar även i Stockholm, Göteborg, Lund och Malmö. Vi arbetar med de frågor och konflikter som för arbetarklassen samman. I praktiken har detta för oss i Umeå inneburit att utgå från våra medlemmars konkreta vardag. Bland annat har vi valt att lägga vår energi på bostadspolitiska frågor, aktivitet i de bostadsområden vi själva bor och den stadsomvandlingsprocess som just nu pågår i Umeå.

Är du intresserad av att veta mer om Allt åt alla Umeå? Kanske har du funderat på att gå med? Måndagen den 5 december finns två av oss hela kvällen på Kulturhuset Klossen med kaffe och fika.

Dit kan man komma och snacka, ställa frågor, få information om vilka vi är, hur vår verksamhet fungerar, vilka projekt vi bedriver och hur man går tillväga för att bli aktiv.

Välkomna att fika och snacka! // Allt åt alla Umeå

  • Måndag 5 december
  • 18.00 – 22.00
  • Kulturhuset Klossen (bredvid Ålidhem Centrum)

Facebookevent.