Lördag den 17 december håller Allt åt Alla Umeå halvårsmöte, den instans som fungerar lokalt som högsta beslutande organ med rätt att behandla stadgefrågor och annat som berör övergripande struktur. Drygt ett år har passerat sedan lokalgruppens konstituerande när vi nu gör bokslut för vårat första verksamhetsår tillsammans. Internt har vi ägnat den senaste månaden åt att systematiskt sammanfatta året som gått, se över verksamheten och försöka dra lärdom av framsteg och misstag. Här följer en utåtriktad sammanfattning i text och bild över Allt åt alla Umeås verksamhetsår 2011.

Lokalgruppen i Umeå av Förbundet allt åt alla bildades i oktober 2010. Att det var just en lokalgrupp av detta förbund som startades är på många sätt logiskt; intentionerna bland initiativtagarna var likartade de inom övriga förbundet, vilka tydliggörs i den gemensamma miniplattformen. Konkret sågs alltså ett behov av en utomparlamentarisk organisationsstruktur av större öppenhet och med bättre kontinuitet än tillfälliga aktionsgrupper och nätverk. Vår ambition var också att skapa en grupp med större åldersbredd än vad som möjliggörs i ungdomsorganisationer av snarlik typ. Sett till verksamhet är Umeå därtill en stad som präglas av processer i just staden (t ex den stora stadsomvandlingen som pågår i centrum) vilket otvivelaktigt varit fokus för andra lokalgrupper i förbundet. Det tydliggjordes snabbt att vår lokala utgångspunkt skulle vara medlemmarnas konkreta vardagssituation vilket har gestaltat sig i en fokus på kontinuerlig verksamhet i vissa specifika stadsdelar där många av oss för tillfället är bosatta.

Vår kontinuerliga verksamhet
Ambitionen i Allt åt alla Umeå har som nämnt varit att utgå från medlemmarnas konkreta vardag i valet av politisk praktik. Under våren 2011 började innebörden av detta utkristalliseras, bland annat genom interna självundersökande diskussionsträffar med bred fokus på arbetssituation, boendesituation och liknande. Vi har utifrån detta underlag konstaterat att vår tydligaste gemensamma nämnare finns i bostadssituationen. Alla i lokalgruppen är bosatta i hyresrätter, och mer än hälften av oss i samma område – hyreshusområdet Ålidhem. Om man jämför med sysselsättning har vi där en enorm differens; några arbetar inom offentlig sektor, några inom privat sektor, ytterligare ett antal är studenter vid Universitetet och några till studerar på Komvux eller är arbetslösa. Det är alltså utifrån ovanstående förutsättningar vi främst valt att arbeta med fokus på stadsdelen i allmänhet, och Ålidhem i synnerhet.

I augusti 2011 antog vi slutgiltiges en strategisk plan för det kontinuerliga arbetet på stadsdelsbasis. Denna plan innefattar tre separata praktiker: Gemensamma undersökningar av boendesituationen (främst via hemsidan hemjavlahem.se), utgivning av ett enklare kvartersblad samt experimenterande med så kallade allmänningspraktiker. Det sistnämnda har varit ett laboratorium av såväl interna diskussioner, utåtriktade möten, teori och prövande kring olika praktiker. Vår ambition har varit, och är, pröva olika former för gemensamt skapande samt resursfördelande inom stadsdelen. De två studietexter vi använt för de utåtriktade mötena är Skapa Allmänningars manifest samt Nick Dyer-Withefords text ”Commonism”.

Inom ramarna för vad som kan benämnas som kontinuerlig verksamhet har vi även arbetat kring frågan om flytten av Umeå stadsbibliotek efter beslut i Umeå Kommuns närings- & planeringsutskott den 21 december 2010. Biblioteksflytten har utan tvivel varit en av de stora lokala politiska frågorna under en längre tid, och en massiv opinion har varit negativt inställda. Flytten av biblioteket kan beskrivas som själva kärnan i en större stadsomvandling av Umeå centrum där de kommersiella utrymmena expanderas, delvis på bekostnad av det gemensamma/offentliga. För många av oss finns såväl en

konkret praktisk som affektiv grund till valet att involvera oss i frågan. Biblioteket är en viktig institution som många av oss besöker – förutsättningarna för detta kommer radikalt försämras med flytten till, vad vi upplever, ett sämre geografiskt läge. Vårt arbete med frågan har varit uppdelat i å ena sidan en från oss som grupp smått frånkopplad dimension i vilken vissa av oss valt att involvera oss i individnätverk, insändarskrivande och försök att få igång en större debatt. Å andra sidan verksamhet som har skett i Allt åt alla Umeås namn, i vilken vi lagt större fokus på de strukturella dimensionerna av frågans roll i stadsomvandlingen. Det sistnämnda har bland annat konkretiserats i en debattartikel, en rapport, en video samt en aktivitet under stadskampsveckan som finns beskriven här.

Stadskampsveckan
Vid sidan av den kontinuerliga verksamheten genomförde vi i Allt åt alla Umeå, parallellt med andra lokalgrupper i förbundet, den årliga stadskampsveckan i början av maj 2011. Veckans aktiviteter finns sammanfattade på oppenstad.se samt i detta inlägg.

Studiecirklar & utåtriktad teoretisk aktivitet
Sedan lokalgruppens uppstartande har vi i Allt åt alla Umeå bedrivit hyfsat kontinuerlig studieverksamhet, för det mesta i lokaler på Ålidhem. Ambitionen bakom detta får ses som ganska diffus, vid sidan av den uppenbara bildningen och kontinuiteten det av sig själv skapar. Under året som gått har vi läst en rad böcker och texter av såväl konkret som av abstrakt typ. I vissa fall har vi sammanlänkat studieverksamheten till våra praktiker för att dels bilda oss själva, men även involvera andra i våra diskussioner. Detta har exempelvis varit fallet vid de två studieträffar med fokus på allmänningar som nämnts tidigare liksom under studiecirkeln av Förbundet allt åt allas häfte ”Staden är vår”. Deltagarantalet på olika cirklar och träffar har varierat från tre upp till över tjugo deltagare.

Saker vi skrivit och synlighet i medier
Under det gångna året har en hel del text blivit skriven i en rad sammanhang. Under sommaren skrevs två texter – en om våra strategier i stadsdelskampen, en om kampen mot biblioteksflytten – till uppföljaren till ”Staden är vår”. I augusti publicerades endebattartikel i Västerbottens Kuriren (VK) som diskuterar biblioteksflytten och stadsomvandlingen av Umeå. En rad texter har också skrivits till vårt kvartersblad Gemensamt! som går att läsa här (nr 1/2011) och här (nr 2/2011).

Vid ett tillfälle har Allt åt alla Umeå omnämnts i lokala medier på nyhetsplats, fördelat på två medier. Detta skedde under stadskampsveckan då aktiviteten utanför stadsbiblioteket (läs mer här) uppmärksammades dels av Västerbottens Kuriren (VK), dels av Sveriges Radio P4 Västerbotten.

Övrigt i korthet
Självklart har vi också under årets gång haft mängder av medlemsmöten, arbetsgruppsmöten, interna skrivverkstäder, flygbladsutdelningar, affischeringsrundor och andra mindre aktiviteter av olika slag. Vi har deltagit i demonstrationer mot biblioteksflytten och på första maj, vi har engagerat oss i lokala nätverk, gått på föreläsningar, kommunala möten, läst översiktsplaner och rapporter och mycket därtill.

Lördagen den 17 december träffs vi för att hålla halvårsmöte och äta gemensamt julbord. Efter en kort julledighet syns vi med ny energi 2012.