Samtidigt som adventsljusstakar och julstjärnor åker fram i kvarterens fönster är det ännu en gång dags för oss i Allt åt Alla Umeå att hålla halvårsmöte – vårt lokala högsta beslutande möte. I samband med detta kommer här en sedvanlig sammanfattning av det gångna året.

Vilka är vi? 
Allt åt Alla Umeå bildades och anslöts till förbundet hösten 2010 vilket betyder att vi nu har cirka två år tillsammans bakom oss. Det första året finns sammanfattat i förra årets utåtriktade verksamhetsberättelse här. Sedan starten har vår utgångspunkt varit att syssla med politik förankrad i vår egen vardag: där vi bor, där vi jobbar eller pluggar, där vi rör oss. Vi började vår resa tillsammans genom att diskutera vad vi – medlemmarna i gruppen – har gemensamt, för att därifrån hitta en utgångspunkt för vår verksamhet. På den vägen började vi en långsiktig verksamhet på Ålidhem i Umeå, sammanlänkad med större skeden i staden, diskussioner om arbetet, studieträffar och mer därtill. Vi har enats kring en organisationssyn där vår grupp ska utgöra ett verktyg för oss att kämpa, att ta konflikter där vi befinner oss. Samtidigt vill vi skapa gemenskap med våra vänner, grannar och arbetskamrater genom positiva framåtriktade praktiker.

Strategi för motmakt
I början av hösten 2011 antog vi en fördjupad strategi med fokus på vår basverksamhet i det bostadsområde där många av gruppens medlemmar kommit att bo. Denna strategi syftar på lång sikt till att skapa en gemensam makt – en motmakt – i våra bostadsområden. Konkret har vi delat upp denna ambition i tre delar:
Vi ska bedriva kontinuerliga undersökningar av vardagen i området, så kallade bostadsundersökningar. Det handlar om att skapa en övergripande bild av vilka som bor här, vad vi har för behov och begär, vilka konflikter som finns i vardagen, vad vi har gemensamt likväl som vad som skiljer oss åt. Ett problem i dagens miljonprogramsområden som varit lätt att identifiera är faktumet att vi sällan möts och pratar med varandra: vi lever isolerade liv, men samtidigt så tätt inpå varandra i en gemensam situation. Den andra delen är det vi kallar ”allmänningar”, positiva gemenskapsformer där vi delar våra kunskaper, resurser, hjälper varandra och upprättar mötesplatser och nya sociala relationer som varken går via stat eller företag (Lästips: 1, 2). Den tredje och sista delen av vår strategi handlar om information och folkbildning; något vi i första fall arbetar med genom att sex gånger per år ge ut ett enklare kvartersblad (Årets nummer: 1, 2, 3, 4, 5). Tanken är att vi ska arbeta med dessa projekt under lång tid framöver. Vad vi i dagsläget kan säga är att vi i två av våra tre projekt hållit förväntad kontinuitet – kvartersbladet och allmänningsverksamheten. Bostadsundersökningarna är fortfarande den del av vår strategi som inte givits tillräcklig energi. Intresset för framförallt allmänningarna (gratis cykelverkstäder, gratis kvartersfik, klädbytardag) har varit överväldigande positivt och i stort fungerat enligt (och över!) våra förväntningar.

Studieverksamhet
Att förstå samhället runt omkring oss är fundamentalt för att kämpa – och vinna – i de konflikter som vi ständigt befinner oss i. Vår studieverksamhet bottnar på denna föreställning, och utgör såväl en viktig kunskapsspridning inom gruppen som till utomstående. Vi har således, precis som under 2011, fortsatt hålla kontinuerliga studiecirklar under 2012. Ett större studieprojekt påbörjades i maj i en läsning av Karl Marx ”Kapitalet” under tretton månader. (Länkar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

En kortvarig bostadskonflikt…?
Under årets tidiga månader fick medlemmar boende på Språkgränd på Ålidhem veta att deras hyra med stor sannolikhet skulle höjas med upp till 13 % i och med stambyten och renoveringar av husen. Detta ska ses i kölvattnet av de omfattande renoveringar av miljonprogrammet i hela landet som ofta föranlett chockhöjda hyror och det som vi idag kan benämna som ”renovräkningar”. Uppgiften om hyreshöjningen kom från fastighetsägarens chefsförhandlare vid flera tillfällen. Vi, och våra medlemmar, förberedde oss således på konflikt och började genom vårt kvartersblad ”Gemensamt!” liksom genom spridning av en video informera boende. Några veckor senare kallade fastighetsägaren in boende på ett möte, vid vilket man deklarerade det hela som ett ”missförstånd”, att inga större höjningar skulle ske. Ett informationsblad skickades också ut till alla boende med denna nya information. Det är svårt att veta vad som i praktiken skedde. Vi kan emellertid konstatera att liknande problem tycks kvarstå i andra delar av vårt område och vår stad där skäl för liknande organisering kan uppstå. Medlemmar i Allt åt Alla Umeå har också använt den kunskap vi tillägnade oss under konfliktens tidiga skede till att diskutera frågan på ett generellt plan.

Vägen mot en generell stadskritik
Utifrån förra årets bibliotekskonflikt (läs mer här) föddes ett behov av att på mer övergripande plan analysera den stadsomvandling som Umeå genomgår, och de processer som ligger bakom densamma. Detta innebar att vi 2012 följde upp 2011 års rapport ”Detta hus skall inte bli nån jävla galleria” med en ny rapport: ”Umeå under omdaning”. Inom gruppen har en fortlöpande diskussion förts om hur vi kan analysera staden och dess utveckling på ett större plan. Hösten 2012 började vi därför i öppna studiecirklar dels läsa de rapporter vi själva skrivit, dels läsa böcker och texter som förhoppningsvis kan ge oss en större kunskap att analysera utifrån. Vid vårens halvårsmöte antogs en ambition att fortsätta arbete med analyserande rapporter som i slutändan ska mynna i större teoretiska projekt och framförallt: aktivitet.

Övrig verksamhet
Under årets lopp har vi även hunnit delta i Enad Vänsters första majfirande, i samtal och debatter till exempel vid Bildmuseet i Umeå. Vi har arrangerat stadskampsveckan parallellt med andra städer (1, 2, 3, 4, 5, 6) med såväl praktiska som teoretiska aktiviteter. Vi har med stort intresse följt konflikten kring sjukvård och ambulans i Västerbottens inland, och sökt stödja Doroteaupprorets kamp i den mån vi haft möjlighet. En kamp som nu tycks mynna i Sveriges första landstingstäckande folkomröstning någonsin under kommande år. Vi har även arrangerat filmvisningar, deltagit i sakfrågenätverk, samverkat med andra organisationer och rest på möten, forum och till demonstrationer på andra håll i landet och världen. I oktober hade vi även äran att arrangera Förbundet allt åt allas fjärde kongress, på kulturhuset Klossen där en stor del av vår basverksamhet sker med medlemmar från hela landet.

Vi samlas nu för att diskutera kommande år, och såväl kritiskt diskutera vad vi gjort som framåtblicka mot utvecklade strategier, konflikter och kamper. Förhoppningsvis kan vi bli än fler, som kan göra än mer! Tack alla som deltagit i våra aktiviteter, kommit med bra idéer och kritik, sagt smarta saker på våra studieträffar och lagat cyklar på våra verkstäder. Gata för gata, kvarter för kvarter – tar vi staden tillbaka! God jul och gott nytt år!